پیدایش و شکل گیری CFD


نانوسیال هیبریدی برای افزایش انتقال حرارت تحت جریان آشفته در یک لوله مسطح

محمد نیما فر 1 وحید خسروی خراسانلو 2 غلامرضا صالحی 3

چکیده :
افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیال هیبریدی کلاس جدیدی از افزایش انتقال حرارت است. در این مقاله، مدل CFD با نرم افزار تجاری با حجم محدود انجام می شود روش و الگوریتم SIMPLE انجام شده است. مخلوط نیترید آلومینیوم (Al N) و نانوذرات آلومینا (Al2O3) به آب به عنوان سیال پایه به عنوان یک مفهوم جدید هیبریدی در نظر گرفته می شود. نانوسیال برای افزایش انتقال حرارت مراحل شبیه سازی با کسر حجمی (1%، 2 %، 3% و 4%) و عدد رینولدز از 5000 به 17000 تغییر می کند. شار حرارتی اعمال شده در طول لوله بیضوی 7000 وات بر مترمربع است و قطر اندازه نانو ذرات است در 35 نانومتر ثابت شد. اعتبار سنجی نتایج محاسباتی با آزمایش انجام شده است داده های موجود در ادبیات نتایج نشان داد که نانوذرات هیبریدی AlN - Al2O3 هستند معلق در آب به عنوان یک سیال پایه تمایل به افزایش قابل توجه انتقال حرارت دارد
کلمات کلیدی : : ترکیبی، نانو سیال ، کارایی آشفته ،CFD،ANSYS

مقاله تاثیر نیروی دراگ بر هیدرودینامیک و ضریب انتقال حرارت در بستر سیال شامل جت گاز با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی CFD

شرکت مگ ایرانز ضمانت می کند تا 48 ساعت ،اگر به هر دلیلی از خرید خود ناراضی بودید ، مبلغ آن به صورت کامل و بدون چون و چرا، برگشت داده شود .جهت درخواست برگشت وجه ، با پشتیبانی تماس بگیرید .

بخشی از مقاله

T3پژوهش در مورد مدل سازی انتقال حرارت در بسترهای سیال به دلیل پیچیدگی آن بسیار محدود شده است .تئوری جنبشی جریان جریان دانه ای - - KTGF با موفقیت برای مدل سازی هیدرودینامیکی بسترهای سیال در گذشته انجام شده در حالیکه کاربرد آن در مدل سازی انتقال حرارت به طور گسترده بررسی نشده استT3. در تحقیق موجود T3مدل دو سیالی اولرین-اولرینT3 T3با لحاظ کردن KTGF برای یک راکتور گاز-جامد شامل یک نازل کنار دیواره انجام شده است. ضرایب انتقال حرارت محلیT3 T3با داده های تجربی برای دو مدل دراگ یعنی Gidaspow و Syamlal- OBrien مقایسه شده است.T3 T3آنالیز و تحلیل نزدیک دیوار در هر دو مناطق متراکم و رقیق انجام شده است .

هر دو مدل دراگ عبور حباب از درون بستر را بخوبی نشان می دهد. مدل Syamlal- OBrien نوسانات محلی بیشتری نسبت به مدل Gidaspow برای ضریب انتقال حرارتT3 T3پیش بینی می کند ، زیرا مدلSyamlal- OBrien بر اساس سرعت نهایی ذرات توسعه داده شده است. T3 T3گسترش شبیه سازی برای یک دوره طولانی این امکان را فراهم می سازد که نشان دهیم یک توزیع دوره ای پس از1 2 ثانیه رخ داده است و ضرایب انتقال پیدایش و شکل گیری CFD حرارت محلیT3 T3به تدریج کاهش یافته است تا با نتایج تجربی که قبلا تخمین زده شده بود تطابق داشته باشد.

واژههای کلیدی: انتقال حررات،KTGF،مدل دو سیالی،مدل دراگ،حباب

مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی به یک ابزار قدرتمند برای شبیه سازی فرایندهای دینامیکیکه در بسترهای گردشی اتفاق می افتد تبدیل شده است. افزایش بیش از حد ظرفیت کامپیوترها در سال های اخیر، شبیه سازی پدیده های پیچیده در ابعاد واقعی که داده های آزمایشگاهی تحت شرایط اندازه گیری دقیق را مطالبه می کند،آسان کرده است. هیدرودینامیک ایزوترمال راکتورهای بستر سیال توجه بسیاری از محققین در دهه های اخیر به منظور فهم برخوردهای پیچیده بین گاز و مایع را به خود جلب کرده است .[1] ضرایب انتقال حرارت در بسترهای سیالی حبابی پیش بینی شده با مدل سازی محاسباتی نیز بصورت محدود انجام شده است .[2] برای مدل سازی هیدرودینامیک [3] و انتقال حرارت [4]مدل دو سیالی اولرین-اولرین - - TFM بارها توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است.

این مدل فازهای گاز-جامد را به صورت پیوسته و توسعه یافته در میان هر حجم کنترل فرض می کند که از نظر محاسباتی در مقایسه با سایر مدل ها کم هزینهتر است: روش لاگرانژین-اولرین که دینامیک ذره را به صورت مجزا شبیه سازی می کند [ 5] وروش لاگرانژین کامل که سیال و ذرات را به صورت گسسته در نظر گرفته می گیرد . [6] مدل دراگ در شبیه سازی انتقال ممنتوم درون فازی بین فازهای گاز و ذرات حائز اهمیت است. برای بسترهای سیال چگال یک سری از مد لها شامل [7]3TGidaspow و [8] Syamlal- OBrien] موجود است3T 3Tاگرچه مقالاتی در مورد مقایسه هیدرودینامیک مدل سازی دراگ وجود دارد [9]، گزارشی چندانی در ارتباط با تاثیر این ترم بر روی انتقال حرارت بسترهای سیال وجود ندارد.

نیروی دراگ در نتیجه اختلافات سرعت بین فازهااتفاق می افتد که تابع عدد رینولدز و جز حجمی فاز جامد است. بنابراین، نیروی دراگ در جریان های رقیق با جریان های چگال بسیار متفاوت خواهد بود3T 3Tمدل های Gidaspow و Syamlal-OBrien بر اساس هر دو جریان رقیق و چگال گسترش یافته است در حالی که مدل هایی مخصوص برای جریان رقیق [10] و چگال [11] وجود دارد. مدل Gidaspow ترکیبی از مدل Yu و Wen برای جریانهای رقیق ذرات و مدل Ergun برای جریان چگال استفاده می گردد درحالی که مدل Syamlal-OBrien بر اساس اندازه گیری سرعت های نهایی ذرات در بسترهای سیال توسعه یافته است. تئوری جنبشی جریان دانه ای - KTGF - یکی از مهم ترین ابزارها برای مدل سازی حرکت ذرات است.

مفهوم پایه این تئوری دمای دانه ای است. توضیح ریاضیاتی کامل در مورد تئوری جنبشی جریان دانه ای توسط [12] Gidaspow انجام شده است3T ضریب 1Tجبران1T توسط 1Tجنکینز1T 1Tو1T 1TهمکارانT[13] 1 برای محاسبه اتلاف 1Tانرژی1T 1Tبه علت برخورد ذره1T 1Tتوسعه داده شد.1T ضریب1T کشش1T 1Tبرخورد ذرات را کیفی سازی می کند به طوری که در1T 1Tآن1T 1Tمقدار1T 1Tصفر برخورد1T 1T کاملا1T 1Tناکشسان1T 1Tرا نشان داده1T، 1Tدرحالی که 1T 1Tضریب1T 1 1T نشان1T 1T می1T 1Tدهد1T 1Tبرخورد1T 1Tها1T 1Tکاملا1T 1Tالاستیک1T 1TاستT.1 کارموجود یک مطالعه از فرایند انتقال حرارت در بستر سیال حبابی با دیواره گرم با استفاده از نظریه جنبشی مدل جریان دانه ای است.تاثیر دو مدل دراگ بر هیدرودینامیک و انتقال حرارت در بستر سیال شامل جت گاز مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بدست امده از هر دو مدل دراگ با نتایج تجربی پتیل و همکارانش [2] برای بررسی اعتبار مدل مقایسه گردیده است.

-2 بستر حبابی گاز-جامد مورد مطالعه

در این کار بستر حبابی گاز -جامد پتیل و همکارانش [2]، شبیه سازی شده است لذا نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی پتیل و همکاران [2] برای بررسی اعتبار مدل مقایسه خواهد گردید. بستر مورد مطالعه شبه دو بعدی است و دارای دیواره گرمی است که در آن گاز بصورت یک جت ضربه ای با سرعت 5، m/s از طریق نازل به بستر وارد می شود. قطر نازل mm15 می باشد.جت ضربه ای دارای طول ضربه 0/25 ثانیه و فاصله ضربه 0/25 ثانیه می باشد.1T دیواره سمت راست با دمای ثابت 333 درجه کلوین حرارت داده می شود در حالی که دمای بستر در 288 درجه کلوین ثابت باقی می ماند. ارتفاع ایستایی ذرات درون بستر 0/35 متر است.

-1-3 مدل سازی ستاپ
T3 مش بندی دو بعدی شامل 11500 مش چهار وجهی با اندازه یکنواخت 0/01 متر در جهت عمودی و اندازه غیر یکنواخت با مینیمم سایز 0/0005 متر در جهت افقی و ماکزیمم سایز 0/006 متر عمود بر دیواره ای که حرارت داده می شود - دیواره سمت راست - انجام شده است.شکل 1 نشان دهنده هندسه و مش بندی برای شبیه سازی است.

-2-3 معادلات حاکم

مدل اولرین -اولرین در نرم افزار فلونت 6 3 26 برای مدل سازی برخوردهای بین گاز و ذرات دانه ای در بستر سیال مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل، وجود دو فاز متفاوت درون یک حجم کنترل را با تعریف متغیر جزء حجمی ممکن ساخته است. فاز جامد شامل ذرات دانه ای کروی با قطر یکسان است. این دو فاز به صورت مجزا با استفاده از معادلات جرم و ممنتوم حل می شوند . . جدول 1 جزئیات معادلات را نشان می دهد. نوسانات جنبشی بین ذرات بر اساس تئوری جنبشی جریان دانه ای بررسی شده که در جدول 2 آمده است. تاثیرات جرم و لیفت قابل صرف نظر است زیرا لیفت فقط ذرات با اندازه بزرگ را تحت تاثیر قرار می دهد که در این حالت قابل اغماض است . ضریب تبادل بین فازی گاز-جامد KRgsR با استفاده از مدل های دراگ TGidaspow3 و Syamlal- Obrien مدل سازی شده که در جدول 2 آمده است.

تحلیل های ارزهای خارجی فارکس

تحلیل های ارزهای خارجی فارکس

تحلیل های ارزهای خارجی فارکس یکی از انواع تحلیل هایی است که در بازار فارکس وجود دارد و تاثیر زیادی بر روی موفقیت یک معامله گر دارد.

بازار های مالی و فیزیکی مانند بازار سرمایه (بورس)، بازار سکه و طلا از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند و افراد می توانند با هدف های مختلف برای رفع نیازهای خود در این بازار فعالیت داشته باشند. لازمه سرمایه گذاری در هر کدام از این بازارها کسب دانش و مهارت بالا است. اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که می پیدایش و شکل گیری CFD خواهید در بازارهای مختلفی سرمایه گذاری کنید؛ باید بتوانید تحلیل هایی درمورد هر کدام از آنها بدست آورید. در این بخش از سایت اوپوفارکس درمورد بازار تبادل ارزهای خارجی و همچنین تحلیل ارزهای فارکس بیشتر با شما صحبت می کنیم.

بررسی ارزهای خارجی در فارکس چگونه است؟

فارکس به علت جذابیت هایی که در بازارهای مالی دیگر خود مانند بورس اوراق بهادر و یا بازار اوراق قرضه دارد؛ توانسته سرمایه گذاران زیادی را به سمت خود جلب کند. همانطور که در مقالات گذشته گفتیم هدف اصلی شکل گیری فارکس تبدیل ارز رایج کشورها به یکدیگر در کوتاه ترین زمان ممکن و با قیمت مناسب است.

در حقیقت بخش قابل توجهی از معاملات فارکس برای خرید و فروش کالا و یا خدمات توسط برخی از شرکت ها، دولت و یا صرف هزینه های سفر خارجی میشود. در حال حاضر بازار فارکس، به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی در دنیا شناخته شده است و حجم معاملات روزانه آن حتی به 4 هزار میلیارد دلار است.

معاملات در بازار فارکس در محل فیزیکی خاص و تحت قوانین سازمان یافته ای نیست. در واقع معامله گران از طریق اینترنت، تلفن و یا شبکه ارتباط میان بانکی و خرید و فروش ارز مورد نظر خود را انجام می دهند.

تحلیل بنیادی در بازار فارکس

معامله کردن در بازار فارکس همانند دیگر بازارهای مالی بیشتر از هر کسب و کار دیگری به دانش، تجربه و مدیریت درست سرمایه نیاز دارد. بنابراین پیش از ورود به این بازار تمامی افراد به آموزش کاربردی و توانایی تحلیل درست بازار نیاز دارند. تحلیل روند تغییرات قیمت جفت ارزهای مختلف در بازار مالی فارکس همانند تمامی بازارهای مالی دیگر توسط تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال انجام می گیرد.

برای انجام یک تحلیل بنیادی ارزهای خارجی فارکس باید وضعیت اقتصادی و سیاسی هر دو کشور مورد پیدایش و شکل گیری CFD نظر را بررسی کرد. یک معامله گر حرفه ای باید با توجه به آخرین خبرهای اقتصادی و سیاسی همچون سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی کشورها و تمایل آنها به افزایش و کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم انتخابات، جنگ و … روند تغییرات نرخ ارزهای مورد نظر خود را پیش بینی کنید.

چطور می توانیم در بازار فارکس خرید و فروش داشته باشیم؟

پس از پیدایش بازارهای بورس در سال های پیدایش و شکل گیری CFD گذشته، بازارهای جدیدتری در تمام دنیا به وجود آمده است که امروزه این بازارها یکی از بهترین بازارها را تحت عنوان بازار فارکس می شناسند. این بازارها با الگوگیری از بازارهای آتی و یا فارکس شکل گرفته اند. البته تمامی بازارهایی که وجود دارند فارکس نیستند؛ زیرا زمانی که کارگزاری های فارکس تصمیم دارند شرکت خود را معرفی کنند، اعلام می کنند که کارگزاری فارکس هستیم و دارایی های ما شامل سهام های آمریکا، تمام جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص های بورس و موارد دیگر می باشند. شما می توانید از طریق این دارایی ها به معامله بپردازید.

دارایی های که در قسمت بالا گفته شده است را می توانید در یک کارگزاری فارکس معامله کنید. اما تمام آنها به بازار فارکس مربوط نمیشوند. در حقیقت بازار فارکس به معنای تبادل ارز خارجی است، در این بازار می توانید ارزهای مختلف را با یکدیگر معامله کنید. به طور نمونه 200000 یورو دارید و می خواهید آن را به دلار تبدیل کنید. برای تبدیل یورو به دلار باید از نرخ تبدیل Exchange rate استفاده کنید.

نتیجه گیری :

تحلیل های ارزهای خارجی فارکس موضوعی بود که ما در این از سایت اوپو فارکس درمورد آن توضیح دادیم. شما پس از گذراندن دوره های آموزش تحلیل فارکس می توانید بررسی بهترین جفت ارزهای فارکس را انجام دهید. اگر به دنبال معتبرترین سایت تحلیل تکنیکال فارکس هستید، پیشنهاد ما به شما سایت فارکس است. زیرا در این سایت با معرفی نرم افزار پیش بینی فارکس و لیست تمام جفت ارزهای فارکس توانسته است بهترین تحلیل ها را در اختیار کاربران قرار دهد.

مدل سازی جریان تراکم پذیر و پایا حول سیلندر دایروی در رینولدز های بین 100 تا 500 ومحاسبه ضریب درگ، پایان نامه | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

adsads

بهمرا فایل پاورپوینت جهت ارائه پایان نامه

چکیده:
امروزه روشهای مختلف دینامیک سیالات محاسباتی به ابزاری قدرتمند برای شبیه‌سازی انواع جریانهای داخلی و خارجی تبدیل شده است. برای اثبات این موضوع همین بس که دینامیک سیالات عددی از مهندسی هوافضا تا پلیمر و پیدایش و شکل گیری CFD بیومکانیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. گستردگی کاربرد و هزینه‌های تمام شده بسار کمتر نسبت به بکارگیری تجهیزات آزمایشگاهی از مهمترین خصوصیات استفاده از CFD بشمار می‌رود. طی سالهای اخیر در کشور ما نیز بسیاری از استادان، دانشجویان و مهندسان دانشگاه‌ها و صنایع مختلف سعی در بهره‌گیری عملی از CFD برای حل مسائل مختلف تحقیقاتی و صنعتی، داشته و دارند.
این پروژه به منظور کمک در استفاده صحیح از نرم‌افزارهای کاربردی در CFD، وهمچنین شبیه‌سازیی یک جریان تراکم پذیرحول یک سیلندر دایروی نگارش یافته است. نرم‌افزارهای کاربردی مختلف که در زمینه CFD، وجود دارند و ویژگیها و توانائیهای آنها ارائه شده است. علاوه بر این، در بین این نرم‌افزارها، چگونگی استفاده صحیح از نرم‌افزارهای مدلسازی و شبکه‌بندی GAMBIT و محاسباتی FLUENT تشریح شده است.
در پایان، نتایج بدست آمده از این مدلسازی شامل ضرایب درگ در رینولدز های ۱۰۰ تا ۵۰۰ می‌باشد.همچنین نمودار سرعت وفشار استاتیکی ونمودار بردار سرعت می باشد.

فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
فصل اول دینامیک سیالات
۱-۱ دینامیک سیالات عددی چیست؟
۱-۱-۱ مراحل آنالیز جریان به کمک دینامیک سیالات عددی
۱-۱-۱-۱ پیش پردازش
۱-۱-۱-۲ حل عددی میدان جریان
۱-۱-۱-۳ پس پردازش نتایج
۱-۱-۲ نکات مهم در شبیه‌ سازی عددی جریان
۱-۲ ویژگیهای روشهای دینامیک سیالات عددی
۱-۲-۱ چگونگی شبیه‌ سازی عددی جریان
۱-۲-۲ مشکلات عمده
۱-۲-۳ خطاها
۱-۳ مزایا و معایب دینامیک سیالات عددی
۱-۳-۱ مزایا
۱-۳-۲ معایب استفاده از دینامیک سیالات عددی
فصل دوم کلیات نرم‌افزار GAMBIT
۲-۱ فرمتهای قرادادی
۳-۱-۱ فرمتهای گرافیکی
۳-۱-۱-۱ المانهای کنترل
۲-۲ فونتهای قرار دادی
۲-۳ فرمانهای راه اندازی گمبیت
فصل سوم انواع شرایط مرزی
۳-۱ کلیات تعریف شرایط مرزی در فلوئنت
۳-۲ چگونگی استفاده از شرایط مرزی
۳-۲-۱ تعیین پارامترهای آشفتگی
۳-۳ شرط مرزی فشار ورودی
۳-۳-۱ ورودیها در شرط مرزی فشار ورودی
۳-۳-۱-۱ چگونگی تعریف فشارو دمای سکون در مرز فشار ورودی
۳-۳-۱-۲ تعیین جهت جریان
۳-۳-۱-۳ تعیین فشار استاتیک
۳-۳-۱-۴ تعیین سرعت
۳-۴ فرآیند محاسبات در شرط مرزی سرعت ورودی
۳-۵ شرط مرزی دبی جرمی ورودی
۳-۵-۱ ورودیها در شرط مرزی دبی جرمی ورودی
۳-۶ چگونگی محاسبه انتقال حرارت در مرزهای دیواره
۳-۶-۱ شرط مرزی انتقال حرارت جابجایی
۳-۶-۲ شرط مرزی تابش خارجی
۳-۶-۳ شرط مرزی ترکیب انتقال حرارت تابشی و جابجایی خارجی
۳-۶-۴ محاسبه ضریب انتقال حرارت سیال-جامد
۳-۷ شرایط مرزی تقارن محوری
۳-۸ شرایط سیال
۳-۸-۱ ورودی های نواحی پیوستگی سیال
۳-۸-۱-۱ تعریف نوع سیال
۳-۸-۱-۲ تعریف یک ناحیه آرام
۳-۸-۱-۳ تعریف محور دوران
۳-۸-۱-۴ تعریف حرکت ناحیه سیال
۳-۹ شرایط جامد
۳-۹-۱ ورودیهای نواحی پیوستگی جامد
۳-۹-۱-۱ تعریف نوع جامد
۳-۹-۱-۲ تعریف محور دوران
۳-۹-۱-۳ تعریف حرکت ناحیه جامد
۳-۱۰ شرایط ناحیه متخلخل
۳-۱۰-۱ محدودیتهای مدل ناحیه متخلخل
۳-۱۰-۱-۱ معادلات ممنتم برای ناحیه متخلخل
۳-۱۰-۱-۲ تعریف نوع سیال عبوری از ناحیه متخلخل
۳-۱۰-۱-۳ تعریف ضرائب مقاومت چسبندگی و اینرسیایی
۳-۱۰-۱-۴ تعریف جهت بردارها
۳-۱۰-۱-۵ تعیین مقاومتهای چسبندگی و اینرسیایی
۳-۱۰-۱-۶ تعریف انتقال حرارت
۳-۱۰-۱-۷ تعریف چشمه‌ها
۳-۱۰-۲ استراتژی حل برای برای نواحی متخلخل
۳-۱۱ شرط مرزی فن
۳-۱۱-۱ معادلات فن
۳-۱۱-۱-۱ مدل سازی افزایش فشار در داخل فن
۳-۱۱-۱-۲ محاسبه ضریب انتقال حرارت
۳-۱۲ ورودیهای شرط مرزی رادیاتور
۳-۱۲-۱ تعیین ناحیه رادیاتور
۳-۱۲-۲ تعیین افت فشار
۳-۱۳ شرط مرزی پرش متخلخل
۳-۱۳-۱ ورودیهای شرط مرزی پرش متخلخل
۳-۱۴ مدل مبدل حرارتی

فصل چهارم مدل سازی جریان حول سیلندر دایروی در رینولدزهای ۱۰۰ تا ۵۰۰ومحاسبه ضریب درگ: Gambit&Fluent
۴-۱ مدل سازی جریان حول سیلندر دایروی در رینولدزهای ۱۰۰ تا ۵۰۰ومحاسبه ضریب درگ: Gambit&Fluent
۴-۲ تولید شبکه:
۴-۳ تعیین شرایط مرزی:
۴-۴ برپایی و حل:
۴-۴-۱ مرحله شبکه
۴-۴-۲ مرحله مدل ها
۴-۴-۳ مرحله انرژی
۴-۴-۴ مرحله انتخاب مواد
۴-۴-۵ مرحله تعیین فشار کاری
۴-۴-۶ مرحله تعیین شرایط مرزی
۴-۴-۷ مرحله حل
۴-۴-۸ مرحله نمایش ضریب درگ در حین تکرار
۴-۴-۹ مرحله نهم
۴-۴-۱۰ مرحله فایل Case را ذخیره کنید.
۴-۴-۱۱ مرحله برای نمایش بردار سرعت
۴-۴-۱۲ مرحله میدان فشار را نمایش دهید:
۴-۴-۱۳ مرحله گرافت توزیع سرعت
نتیجه گیری:
منابع :


فهرست جداول
عنوان
جدول ۲-۱ خلاصه‌ای از المانهای کنترل موجود در نرم‌افزار گمبیت.
جدول ۲-۲ فونتهای قرار دادی گمبیت.
جدول ۳-۱ دسته‌بندی انواع شرایط مرزی در فلوئنت.
جدول ۳-۲ مشخصات تجربی رادیاتور.
جدول ۳-۳ مقادیر ضریب افت براساس سرعت هوا.
جدول ۳-۴ تغییرات ضریب انتقال حرارت نسبت سرعت هوا.
جدول ۴-۱ مختصات
جدول ۴-۲ مراحل ایجاد مش
جدول ۴-۳ تعیین شرایط مرزی
جدول ۴-۴ مراحل تعیین شرایط مرزی
جدول ۴-۵ مراحل تعیین شرایط مرزی
جدول ۴-۶ مراحل مسئله

فهرست اشکال
عنوان
شکل ۳-۱ پانل Boundary Conditions
شکل ۳-۲ کادر محاوره‌ای پرسشی برای تغییر نوع شرط مرزی
شکل ۳-۳ پانل شرط مرزی فشار ورودی.
شکل ۳-۴ پانل تعیین فشار مرجع.
شکل ۳-۵ وضعیت و جهت قرارگیری پیدایش و شکل گیری CFD مولفه‌های مختصات سیستم استوانه‌ای در
شکل ۳-۶ پانل تعیین شرط مرزی دبی جرمی ورودی.
شکل ۳-۷ استفاده از شرط مرزی تقارن محوری روی محور تقان یک هندسه متقارن محوری.
شکل ۳-۸ پانل Fluid (تعریف ناحیه سیال).
شکل پیدایش و شکل گیری CFD ۳-۹ پانل Solid (تعریف ناحیه جامد).
شکل ۳-۱۰ تعیین جهت محور و پارامترهای مربوطه برای فیلترهای مخروطی.
شکل ۳-۱۱ تعریف زاویه Cone Half Angle.
شکل ۳-۱۲ تعریف مؤلفه‌های مقاومتهای چسبندگی و اینرسیایی برای نواحی متخلخل.
شکل ۳-۱۳ تعریف ضرائب مربوط به قانون توانی و پارامترهای انتقال حرارت.
شکل ۳-۱۴ پانل شرط مرزی رادیاتور.
شکل ۳-۱۵ پانل Polynomial profile برای تعریف افت فشار.
شکل ۳-۱۶ جریان عبوری از یک کانال دو بعدی مجهز به رادیاتور.
شکل ۳-۱۷ پانل شرط مرزی Porous Jump.
شکل۴-۱ محیط نرم افزار
شکل ۴-۲ رسم نیم دایره
شکل ۴-۳ طریقه رسم نیم دایره
شکل ۴-۴ مراحل رسم نیم دایره بزرگتر
شکل ۴-۵ بعد از ورود مختصات
شکل ۴-۶ رسم نیم دایره سوم
شکل ۴-۷ رسم نیمدایره های متمادی
شکل ۴-۸ شکل بدست آمده بعد از face
شکل ۴-۹ شکل کشیده شده با نرم افزار
شکل ۴-۱۰ ایجاد مش
شکل ۴-۱۱ بعد از ایجاد مش
شکل ۴-۱۲ تعیین شرایط مرزی
شکل ۴-۱۳ مراحیل تعیین شرایط مرزی
شکل ۴-۱۴ شکل کامل Fluent
شکل ۴-۱۵ باز کردن فلوئنت را در حالت
شکل ۴-۱۶ مدل اجرا شده در فلوئنت
شکل ۴-۱۷ بررسی کیفیت شبکه
شکل ۴-۱۸ بررسی سلول ها و گره های شبکه
شکل ۴-۱۹ نمایش شبکه
شکل ۴-۲۰ Display
شکل ۴-۲۱ مدل های حل
شکل ۴-۲۲ انتخاب مدل لزجت
شکل ۴-۲۳ مدل انرژی
شکل ۴-۲۴ انتخاب مواد
شکل ۴-۲۵ تعیین فشار کاری
شکل ۴-۲۶ شرایط مسئله
شکل ۴-۲۷ شرایط مرزی
شکل ۴-۲۸ شرایط مرزی
شکل ۴-۲۹ شرایط مرزی
شکل ۴-۳۰ کنترل کننده های حل
شکل ۴-۳۱ انتخاب مقادیر اولیه
شکل ۴-۳۲ محدوده های حل
شکل ۴-۳۳ تنظیم نمایش ضریب درگ
شکل ۴-۳۴ مقادیر اولیه
شکل ۴-۳۵ کنترل های حل
شکل۴-۳۶ نمایش همگرایی حل
شکل ۴-۳۷ نمودار ضریب درگ
شکل ۴-۳۸ عدد دقیق ضریب درگ
شکل ۴-۳۹ تنظیمات نمایش بردار سرعت
شکل ۴-۴۰ نمایش بردار سرعتRe=100
شکل ۴-۴۱ تنظیمات میدان فشار Re=100
شکل۴-۴۲ نمایش میدان فشار Re=100
شکل ۴-۴۳ تنظیمات گرافت توزیع سرعت
شکل ۴-۴۴ گراف توزیع سرعت Re=100
شکل ۴-۴۵ نمایش همگرایی حل
شکل ۴-۴۶ نمودار ضریب درگ
شکل۴-۴۷ عدد دقیق ضریب پیدایش و شکل گیری CFD درگ
شکل۴-۴۸ نمایش بردار سرعت در Re=300
شکل۴-۴۹ نمایش میدان فشارRe=300
شکل ۴-۵۰ گراف توزیع سرعت Re=300
شکل ۴-۵۱ نمایش همگرایی حل
شکل ۴-۵۲ نمودار ضریب درگ
شکل ۴-۵۳ عدد دقیق ضریب درگRe=500
شکل ۴-۵۴ نمایش بردار سرعت در Re=500
شکل ۴-۵۵ نمایش میدان فشارRe=500
شکل ۴-۵۶ گراف توزیع سرعت Re=500

مقدمه

در انتهای قرن بیستم، توسعه معادلات حاکم بر جریانهای مختلف در دینامیک سیالات به بلوغ نسبی رسید. اما، مشخص شد که هنوز معادلات بیشماری از مسائل طبیعی وجود دارد که حل کردن آن بطور تحلیلی غیر ممکن است. این موضوع باعث پیدایش و توسعه راهکارهای حل نیمه دقیق از یک طرف و شبیه‌سازی عددی (حل عددی) از طرف دیگر شد. تکنیکهای حل نیمه دقیق که بطور گسترده در دینامیک سیالات بکار گرفته می‌شود، در مواردی نظیر روشهای اغتشاشی، تقریب تشابه، روش انتگرالی برای محاسبه لایه مرزی و همچنین روش مشخصه‌ها در جریانهای مافوق صوت غیر لزج کاربرد دارد. در مقابل، تکنیکهای عددی برای حل میدان جریان در رژیمهای مختلف بکار گرفته شد.
امروزه، دینامیک سیالات عددی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بهمین علت، از همان ابتدای پیدایش تکنیکهای حل عددی، کاربرد آنها در دینامیک سیالات عددی همواره مد نظر قرار داشته است. با توسعه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای برنامه نویسی، دینامیک سیالات عددی نیز توسعه یافته بطوریکه امروزه بعنوان یکی از مهمترین روشهای شبیه‌سازی عددی مسائل سیالاتی و حرارتی مختلف بشمار می‌رود.

انجام پروژه آباکوس

انجام پروژه آباکوس

نرم افزار آباکوس یکی از قویترین و با کیفیت‌ترین نرم افزارها برای مدل‌سازی و تحلیل سیستم‌ها و مسائلی می‌باشد که تحلیل آن‌ها به صورت دستی و عددی ممکن نیست و یا به دلیل صرف وقت زیاد و حجم بالا به صرفه نیست. نرم افزار آباکوس با بهره گیری از (Finite element) که از بهترین و دقیق‌ترین تئوری‌های عددی است.
پیدایش نرم افزار اباکوس به سال ۱۹۷۸ بر می‌گردد . اسم نرم افزار آباکوس از چرتکه گرفته شده است، که در گذشته به عنوان ابزار محاسباتی استفاده می‌شد. با پیشرفت روزافزون امکانات نرم‌­افزاری و سخت‌افزاری در چند دهه اخیر استفاده از نرم‌افزارهای اجزاء محدود نظیر آباکوس در مسائل مهندسی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
چند ضلعی امادگی دارد تا انجام پروژه های آباکوس را در اسرع وقت و با کیفیت عالی تحویل دهد.

نحوه انجام پروژه آباکوس در چند ضلعی

پس از ارسال سفارش پروژه شما تیم کارشناسان متخصص چند ضلعی در زمینه آباکوس مستندات ارسالی توسط شما را بررسی نموده و روش‌های مختلف را برای انجام سفارش پروژه آباکوس به اطلاع شما خواهد رساند. همچنین در صورتی که روش‌های مختلفی برای انجام پروژه شما وجود داشته باشد و یا اینکه بتوان ابتکارات و نوآوری‌هایی را برای انجام پروژه اعمال نمود، کارفرما در جریان این موارد نیز قرار خواهد گرفت. هزینه ثبت سفارش و مشاوره اولیه انجام پروژه آباکوس رایگان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.