آموزش انسیس و فلوئنت


فراگیری انسیس فلوئنت

فراگیری انسیس فلوئنت (Ansys Fluent 18) دربرگیرنده ۱۰ پروژه آموزشیمدل بندی: یادگرفتن قابل انعطاف افزارهای مکانیک سیالات - جدیدترین تولیدات ایجاد گردیده - دکان مکانیک - مکانیک 0 لحاظ منتشر گردیده در 28 شهریور 1398انسیس فلوئنت چه میباشد؟

قابل انعطاف‌افزار Ansys Fluent با آماده آوردن محیطی مطلوب برای دسترسی به Fluent و همینطور روند تعریف و تمجید هندسه و مش‌بندی در قالب Workbench به کابر این قابلیت و امکان را می دهد که با تمجید یک یا این که تعدادی پروژه تمام نصیب‌های نظارت را به سادگی و به طور گام به گام در ماژول‌های یگانه خویش انجام دهد.
علاوه بر این قابلیت و امکان جدیدی که‌این قابل انعطاف‌افزار نسبت به قابل انعطاف‌افزار Fluent داراست، اطراف CFD-Post میباشد که در آن می‌قدرت به طور ویژه و با تجهیزات بیش تر به باز‌بینی نتیجه ها نتیجه ها از چک در فلوئنت پرداخت.نکته مهمی که بایستی به آن اعتنا داشته باشید این میباشد که قابل انعطاف فزار انسیس فلوئنت قابل انعطاف افزاری غیر وابسته وجود ندارد بلکه هنگام نصب اپلیکیشن Ansys تحت عنوان یک ماژول تحت گروه آن ظواهر خواهد شد و شما بایستی موقع نصب انسیس آیتم Ansys Fluent را نیز تعیین نمائید.

خصوصیت های تیم فراگیری Ansys Fluent

در این شرکت با چند نمونه بی آلایش و پیچیده دوبعدی و سه‌بعدی همت شده‌است تا نصیب‌های متعدد قابل انعطاف‌افزار Ansys Fluent 18 یادگرفتن داده شود. به عنوان مثال می شود به نوع‌سازی هندسی موضوع در دور و اطراف Design Modeler، مش‌بندی، انتخاب حالت فیزیکی موضوع همچون وضعیت مرزی، مدل سیال و ویژگی ها مرتبط با جریان سیال، انتخاب معادلات حل و آنالیز حاصل به امداد کانتور، بردار، خطوط جریان، نمودار و … در دور و بر CFD-Post اشاره کرد.
در همه پروژه های این یادگرفتن مراحل مدلسازی، کانال بندی، اعمال حالت مرزی، چک و مشاهده نتیجه ها در اپلیکیشن Ansys Fluent از نخست نشان داده گردیده و نیاز به هیچ پوشه اول ای نمیباشد.
دقت: در چهره خرید پستی ورژن 18 اپلیکیشن Ansys Fluent یاور با راهنمای نصب به طور فیلم آموزشی نیز ارسال خواهد شد.

دانلود مثال فیلم های یادگرفتن انسیس فلوئنت:

در‌پی 3 فیلم فراگیری از این مجوعه جهت دانلود مجانی و مشاهده شما قرار داده شده‌است:
دانلود مثال آموزشی نخستین:

دانلود مثال آموزشی دوم:

دانلود مثال آموزشی سوم

عنوان ها پروژه های یادگرفتن داده گردیده در این شرکت که تعداد آنان 10 عدد است نیز عبارتند از:ارزیابی جریان آزاد بر روی یک کاغذ تخت بومیدر‌این نمونه ورقه‌ای به ارتفاع 1 متر تعبیه شده و با استعمال از امکان Bias برای ریزترکردن المان‌ها در حوالی سطح کاغذ، مش‌بندی صورت گرفته میباشد. ریزتر کردن المان‌های نزدیک کاغذ به‌این برهان چهره میگیرد تا تغییرات سرعت باطن لایه مرزی با اعتنا بیشتری به حساب آوردن شود. همینطور با به‌دست‌آوردن توزیع سرعت بر روی برگه، لایه مرزی و توسعه آن نشان داده شده‌است.
در‌این نمونه مرز محل ورود از جور velocity-inlet و مرز خروجی از جور pressure-outlet و برگه تخت از جور wall تعیین شده‌است. برای ساخت دامنه‌ی حل، آموزش انسیس و فلوئنت آموزش انسیس و فلوئنت از یک مستطیل به ارتفاع درازای کاغذ و پهنا 0.5 متر مستعمل و مرز بالایی محدودکننده این دامنه از جور symmetry تعیین می شود.
ارزیابی براساس نوع viscous-Laminar که دسته مطلوب برای جریان‌های آهسته میباشد، انجام یافته میباشد. درین نمونه پارامتر ضریب اصطکاک سطحی (Skin Friction Coefficient) معرفی گردیده و نمودار آن براساس تغییرات ارتفاع در سمت ورقه ترسیم گردیده و با حاصل حل تحلیلی Blasius مقایسه شده‌است.

فراگیری انسیس فلوئنت: ارزیابی دوبعدی جریان آهسته باطن یک لوله

لوله‌ها دارنده هندسه‌ای متقارن‌اند به سیرتکامل‌ای که فقط با جور کردن یک چهارم آنان و در شرایط دو بعدی یک مستطیل به پهنا شعاع لوله و به ارتفاع درازای آن، می‌اقتدار به اخلاق و رفتار جریان در تمامی نصیب‌ها پی موفقیت. در‌این نمونه جریانی با عدد رینولدز 100 که جریان آهسته به حساب میآید، با سرعت 1 متربرثانیه وارد لوله‌ای به قطر 20 سانتی‌متر و به ارتفاع 3 متر می شود.
در همین ارتباط بخوانید » دانلود جزوه و پاورپوینت انتقال حرارتدر‌این قضیه روش مدلسازی جریان داخلی فراگیری داده گردیده و توزیع سرعت و فشار داخل لوله نشان داده شده‌است. مرز محل ورود از دسته سرعت و مرز خروجی از جور فشار گزینش می گردد به‌این مفهوم که جریان ما در انتهای لوله به فشار فضا خواهد رسید. همینطور هسته‌ی غیرویسکوز و پروفیل سرعت در مقاطع متفاوت که به صورت منحنی پارابولیک بسط مییابد، اکران داده شده‌است.

یادگرفتن آنالیز سیالات انسیس فلوئنت

ارزیابی دوبعدی جریان آشفته باطن یک لولهجریان باطن لوله‌ها متناسب با عدد رینولدز، ممکن میباشد آشفته شود. در‌این نمونه جریانی با عدد رینولدز 100000 و با سرعت 1 متربرثانیه وارد لوله‌ای شبیه وضعیت گذشته میگردد. در‌این نمونه با استعمال از Bias، المان‌های نزدیک دیواره لوله ریزتر گردیده‌اند.
متغیر y-plus که پارامتر مهمی در دسته‌سازی جریانات آشفته میباشد، معرفی شده‌است. در‌این نمونه از جور k-epsilon که مدلی پر کاربرد در جریانات اغتشاشی میباشد و از اعتنا نیکی برای در دسته‌سازی‌های همگانی برخوردار‌است، مستعمل میباشد.

یادگرفتن ansys fluent

یادگرفتن Ansys Fluent: نظارت دوبعدی جریان تراکم‌پذیر عبوری از یک نازل همگرا – واگرا

فشار، دما و سرعت سه متغیر بسیار مهم در آنالیز نازل‌ها می باشند. بسته به اینکه جریان فروصوت یا این که فراصوت آموزش انسیس و فلوئنت باشد، جریان خلق و خوی متفاوتی هنگام عبور از نازل از خویش نشان خواهد اعطا کرد. در نازل‌های همگرا واگرا که ممکن میباشد در اواسط نازل، جریان فروصوتی به جریان فراصوتی تبدیل شود باید به فشار محل ورود و خروجی نازل توجه کرد.
این نمونه مثال خیر و خوبی برای به کارگیری از حل Density-based در نظارت‌های سیالاتی میباشد. به جهت احتمال تغییر و تحول چگالی باید از این جور حل مصرف شود. درین نمونه، گاز ایده‌آل تحت عنوان سیال تعبیه شده و چرا که در توزیع سرعت و فشار داخل نازل، ویسکوزیته سیال تأثیر چندانی ندارد، آن را غیرویسکوز فرض کرده‌ایم.

فیلم یادگرفتن انسیس فلوئنت

نظارت دوبعدی جریان استوار حریم یک استوانهدر‌این نمونه جریانی با عدد رینولدز 20 حول استوانه‌ای به قطر 1 متر تکان می‌نماید، چرا‌که می خواهیم خلق جریان حریم استوانه را مشابه‌سازی کنیم، کافی میباشد سطح دوران استوانه را که به صورت یک دایره میباشد، گونه کنیم. دامنه‌ی حل به صورت دایره‌ای بزرگتر حریم این دایره خواهد بود.
خطوط جریان حریم یک استوانه نشان داده گردیده و چگونگی تعریف و تمجید متغیر تازه در فضا CFD-Post فراگیری داده شده‌است. همینطور توزیع فشار و سرعت حریم استوانه توسط کانتورهای مربوطه نشان داده شده‌است.

چک دوبعدی جریان زود گذر در نزدیکی یک استوانه

جریانی با عدد رینولدز 120 حول استوانه با خصوصیات هندسی نمونه قبلی تکان می کند. در شرایط ناپایدار یا این که زود گذر، مورد می بایست در یک سری بازه(time step) حل شود و مقادیر آخرین پارامترها تحت عنوان مقادیر اول مرحله وقتی سپس درنظرگرفته می شود. قابل انعطاف‌افزار در هر برهه زمانی با یک‌سری تکرار (iteration) به مقادیر آخرین آن زمان می رسد.
درین نمونه ما شاهد نیروی لیفت هم خوا‌هیم بود که برای آن‌که تأثیرات آن را در سریعتر مشاهده کنیم، مقدار نخستین را به طور دستی برای سرعت در سمت و سوی عمودی در بخش‌هایی از پشت استوانه گزینش می کنیم.
در همین ارتباط بخوانید » دانلود جزوه مکانیک سیالات استریتردر‌این‌سیرتکامل مسائل که جریان ناپایدار میباشد، عموما مشاهده تغییرات رفتاری جریان به صورت کلی روزگار حل با فایده خواهد بود. به همین استدلال درین نمونه چگونگی ایجاد برنامه کودک از صورت‌گیری جریان‌های گردابی پشت استوانه نشان داده شده‌است.

فراگیری ansys fluent

یادگرفتن ansys fluent: ارزیابی دوبعدی جریان فرنگی حریم یک ایرفویلبه زمان اجسامی که در معرض هوا قرار می گیرند مانند پر و بال هواپیما یا این که پره ملخ موتور ایرفویل گفته می گردد. چک جریان در نزدیکی ایرفویل از این جهت برای ما مهم میباشد که می‌قدرت با استعمال از آن نیروی درگ و لیفت و همینطور چگونگی جدایش ذرات سیال از سطح ایرفویل را به دست آورد.
در‌این نمونه از ایرفویل NACA 0012 که یک ایرفویل پر استفاده میباشد، مصرف شده میباشد.
در حقیقت ایرفویل ما 6 مرتبه نسبت به عرش زاویه دارااست اما برای راحتی آنالیز، فرض می کنیم جریان با زاویه 6 مرتبه به ایرفویل واکنش مینماید و ایرفویل با عرش زاویه‌ای ندارد. شیوه مش‌بندی متناسب با هندسه قضیه متعدد خواهد بود به سیرتکامل‌ای که در بعضی حالات می‌اقتدار با تقسیم‌بندی مطلوب دامنه حل مش structured داشت.
در‌این تمرین، چگونگی مش‌بندی حریم یک ایرفویل با به کار گیری از تقسیم‌بندی دامنه حل نشان داده شده‌است و علاوه بر نیروها و ضرایب لیفت و درگ، محل جدایش ذرات و توزیع فشار و سرعت نشان داده شده‌است.

آنالیز سه‌بعدی جریان داخلی و انتقال حرارت داخل یک زانویی مخلوطی

در‌این نمونه دو محل ورود از جور سرعت موجود است که هردو را velocity-inlet تعیین می کنیم و خروجی که از فشاری و pressure-outlet میباشد. سیال گزینه استعمال آب میباشد و در‌این مورد چگونگی اختلاط دو جریان سرد و گرم نشان داده گردیده و از گونه جنجال k-epsilon مستعمل میباشد.
درین پروژه، روش مش‌بندی structured در یک موضوع سه‌بعدی بوسیله اسلایس یادگرفتن داده گردیده و توزیع دما و سرعت باطن زانویی مخلوطی نشان داده شده‌است.

یادگرفتن انسیس فلوئنت 5

آیرودینامیک Ahmed Body (مشابه‌سازی جریان فرنگی حریم یک جسم سه بعدی)

Ahmed Body یک دسته مثال میباشد که به طور گسترده جهت تأیید مشابه‌سازی‌ها در صنعت خودرو کاربرد داراست. این مثال در عین آسانی جهت دسته کردن، ویژگی ها فیزیکی مشابه خودرو را داراست.
در‌این نمونه نخست هندسه موضوع که در قابل انعطاف‌افزار SolidWorks نوع شده‌است، به گوشه و کنار Design Modeler انتقال داده گردیده و بعد دامنه‌ی حل حریم آن در‌این فضا ساخته میشود.
در‌این یادگرفتن، چگونگی مش‌بندی در قضیه‌های سه‌بعدی پیچیده شرح داده شده‌است، در نصیب‌های مهم این هندسه مانند بخش پشتی که در آن جریان‌های گردابی تولید میشوند یا این که در نصیب زیرین که درباره با آموزش انسیس و فلوئنت نیروی لیفت اهمیت داراست، یا این که در نصیب جلویی که دربرگیرنده نواحی پرفشار است، مش‌های ریزتری خوا هیم داشت.
در‌این قضیه، راءس فشار یعنی نقطه‌ای که تمام نیروها سوای هیچ‌ گشتاوری به آن جا وارد می شوند، به دست آمده و طریق احتساب نیروها و ممان‌ها و ضرایب درگ و لیفت یادگرفتن داده شده‌است.

آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت ANSYS Fluent

آموزش فلوئنت

آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت ANSYS Fluent به علت اینکه این برنامه قدرتمندترین ابزار موجود در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (computational fluid dynamics) موجود است، بسیار مورد اهمیت است.

فلوئنت به شما این توانایی را می دهد تا با بهینه سازی عملکرد محصول ، سریعتر و بیشتر پیش بروید.

آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت ANSYS Fluent شامل قابلیت های مدل سازی فیزیکی کاملاً معتبر برای ارائه نتایج سریع و دقیق در وسیع ترین طیف وسیعی از برنامه های CFD و چند فیزیکی است.

نرم افزار Fluent شامل توانایی های گسترده و مدل سازی فیزیکی مورد نیاز برای مدل سازی جریان ، تلاطم ، انتقال حرارت و واکنش ها برای کاربردهای صنعتی است. این موارد از جریان هوا روی بال هواپیما تا احتراق در کوره ، از ستون های حباب گرفته تا سکوهای نفتی ، از جریان خون تا تولید نیمه هادی و از طراحی اتاق تمیز تا تصفیه خانه های فاضلاب متغیر است. Fluent در محدوده ای گسترده ، از جمله مدل های ویژه ، با قابلیت مدل سازی سیستم های احتراق درون سیلندر ، آکوستیک هوایی ، توربو ماشین و چند فاز وجود دارد.

آموزش فلوئنت Fluent همچنین محاسبات بسیار مقیاس پذیر و با کارایی بالا (HPC)( high-performance computing) را برای کمک به حل سریع و مقرون به صرفه شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی مدل بزرگ (CFD) ارائه می دهد.

همه کاربران می توانند با Fluent نتایج عالی شبیه سازی CFD را بدست آورند. با تجربه جدید Fluent ، کاربران تازه کار یا متخصص می توانند شبیه سازی مایعات را در زمان کمتری و با آموزش کمتر از هر زمان دیگری اجرا کنند.

نحوه انجام کار آموزش نرم افزار های Computer-Aided Design:CAD

پیش پردازنده

این مرحله شامل ایجاد هندسه و مش است. حل کننده: این قسمت برای حل عددی معادلات جریان سیال در حوزه محاسبات است. در ANSYS WORKBENCH ، Design Modeler & Meshing به عنوان پیش پردازنده کار می کند ، FLUENT حل کننده است و CFD-post پس پردازنده است.

ویژگی های اصلی آموزش نرم افزار فلوئنت Fluent

 • ادغام در میز کار ANSYS
 • گزینه های مش متعدد از جمله: ساختار یافته ، چند وجهی ، چهار ضلعی و مخلوط ها
 • رهبری در مدل سازی آشفتگی
 • انتقال حرارت گسترده
 • چندین مدل تابش ، از جمله طیفی و پراکندگی
 • جریان چند فازی واقعی شامل قطرات ، ذرات و سطح آزاد
 • حجم مایع (VOF)
 • مدل فاز گسسته (DPM)
 • مدل های احتراق و واکنش شیمیایی پیشرو در صنعت
 • آکوستیک هوایی یکپارچه
 • اتصال به ANSYS Mechanical و Mesh Morphing برای تعامل جامد سیال دو طرفه (FSI)
 • الگوریتم های مش متحرک
 • صنعت منجر به حل موازی مقیاس پذیر است
 • ساخته شده در بهینه سازی از جمله Adjoint solver و mesh morfer
 • طیف گسترده ای از مدل های مواد
 • توابع تعریف شده توسط کاربر (UDF) برای فیزیک کاربر ، بارگذاری و مدل های مواد
 • ارسال و پردازش قدرتمند و آسان برای طراحی برای مدلهای بسیار بزرگ و پیچیده
 • ادغام با ANSYS مدیریت دانش مهندسی

ANSYS FLUENT گزینه های مدل سازی فاز گسسته زیر را فراهم می کند:

محاسبه مسیر فاز گسسته با استفاده از یک فرمول لاگرانژی که شامل اینرسی فاز گسسته ، کشش هیدرودینامیکی و نیروی گرانش ، برای هر دو جریان ثابت و ناپایدار است.

پیش بینی اثرات تلاطم بر پراکندگی ذرات ناشی از گردابهای آشفته موجود در فاز پیوسته -گرم کردن / خنک کردن فاز گسسته

تبخیر و جوشیدن قطرات مایع

ذرات احتراق ، از جمله تکامل فرار و احتراق ذغال سنگ برای شبیه سازی احتراق ذغال سنگ

پیش بینی میدان جریان فاز پیوسته به محاسبات فاز گسسته

تجزیه قطره و انعقاد

در نظر گرفتن برخورد ذرات / ذرات و خنثی سازی فاز گسسته

یک محیط متخلخل ، ماده ای جامد با حفره هایی است که کم آموزش انسیس و فلوئنت و بیش به طور یکنواخت در کل قسمت بدن توزیع شده اند.

در تصویر زیر یک محیط متخلخل را که با استفاده از Ansys Fluent شبیه سازی شده است مشاهده میکنید.

آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت ANSYS Fluent

در شکل زیر تصویر شبیه سازی شده ی لوله ای نشان داده شده است که میزان فشار وارده به تک تک مناطق آن مشخص شده است.

آموزش انسیس فلوئنت

آموزش نرم افزار انسیس فلوئنت ANSYS Fluent در شرکت پیشگامان توسعه مواد سام

شرکت پیشگامان توسعه مواد سام با بهره گیری از اساتید خبره با سوابق درخشان صنعتی و همچنین فرهیختگان دانشگاهی با سوابق درخشان علمی، دوره آموزشی کار با نرم‌افزار انسیس فلوئنت (نرم افزار فلوئنت ) Ansys Fluent Software را به صورت خصوصی و گروهی برای دانش پژوهان و مهندسین به شکل حضوری و مجازی برگزار می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره آموزشی فلوئنت (آموزش حضوری و مجازی) با واحد آموزش، آموزش انسیس و فلوئنت تماس حاصل فرمایید:

آموزش انسیس و فلوئنت

دانشگاه سمنان

شعار سال جهش تولید

 • امروز : 22 شهریور 1401
 • صفحه اصلی
 • اخبار
 • همه اخبار
 • فرم طرح کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار Ansys Fluent

فرم طرح کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار Ansys Fluent

 • 1400/08/16 - 07:39
 • تعداد بازدید: 287

 دوره آموزشی انسیس فلوئنت

مهدی خالصی

مهدی خالصی

فایل ها

 • رزومه مهندس رضایان
 • فرم طرح دوره فلوئنت
 • مشخصات کارگاه آموزشی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

ارتباط با ما

آدرس : سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - روبروی پارک سوکان - پردیس شماره یک دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز - کد پستی 19111-35131

سرفصل های دوره آموزش انسیس مقدماتی

در این مقاله از آکادمی هامان برگزار کننده دوره های فنی مهندسی، به معرفی نرم افزار ansys و کاربرد های آن و همچنین دوره آموزش انسیس … سرفصل های دوره آموزش انسیس مقدماتی.

ANSYS Fluent مقدماتی – مرکز آموزش فنی مهندسی راه نو

سرفصل های دوره … فصل دوم, معرفی نرم افزار انسیس و قابلیت ها و ویژگی های آن, ۰۱:۰۰:۰۰ …. چه مهارت هایی را در دوره آموزش “ANSYS Fluent مقدماتی” کسب می کنید؟

دوره آموزش مقدماتی نرم آموزش انسیس و فلوئنت افزار Ansys Fluent

آشنایی با نرم افزار: نرم افزار انسیس فلوئنت به عنوان یک نرم افزار قدرتمند در زمینه مدل‌سازی جریان سیال و … برگزار کننده دوره های تخصصی مکانیک … سرفصل دوره:.

آموزش Ansys – موسسه آموزش عالی آزاد هادی با اعطا مدرک وزارت علوم

سرفصل های دوره. مباحث مقدماتی نرم افزار Ansys; مدلسازی هندسی در Ansys; آنالیز خرپا; آنالیز یک تیر با مقطع توخالی; آنالیز تنش صفحه ای; آنالیز تیر یک سر گیر …

آموزش مقدماتی CFD+ ANSYS FLUENT – آموزش هیرمند

آموزش مقدماتی CFD+ ANSYS FLUENT. 366,000 تومان 365,000 … دسته: گروه آموزش های تخصصی و کارگاهی. توضیحات; نظرات (0) … سرفصل مطالب: معادله حاکم بر … جهت اعمال کوپن تخفیف لطفا ابتدا دوره را به سبد خرید انتقال دهید. با مشاهده سبد خرید و …

آموزش فلوئنت با مقالات ISI [جامع ترین دوره اموزش انسیس …

آموزش فلوئنت – آموزش انسیس فلوئنت ۲۰۱۹(مقدماتی تا پیشرفته) و نرم افزار ورک بنچ … سرفصل های دوره آموزش فلوئنت 2019 (Ansys Fluent 2019 CFDgroup).

دوره آموزشی Ansys Workbench مقدماتی – مجتمع فنی تهران …

سرفصل های دوره. مقدمه ای بر روش اجزا محدود (FEM). آشنایی مختصر با روش اجزا محدود. آشنایی با مدل سازی پیشرفته در Workbench. آشنایی با محیط Modeling. آشنایی با …

کارگاه آموزش مقدماتی ansys fluent – سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۶ – …

زمان: سه‌شنبه ۲۶ … برگزار خواهد گردید و جامعه هدف در این دوره تمامی دانشجویان رشته های مهنسی هوافضا …

دوره‌ی آموزشی از مبتدی تا حرفه‌ای در انسیس فلوئنت – دینامیک …

سرفصل‌های این مجموعه‌ی آموزشی مطابق استاندارهای شرکت انسیس در کشورهای کانادا … دوره فلوئنت از مبتدي تا پيشرفته يكي از بهترين دوره هاي آموزشي نرم افزار بود كه …

دوره‌ی آموزشی از مبتدی تا حرفه‌ای در انسیس فلوئنت – برترین …

این دوره در تاریخ 20 مهر 97 برگزار خواهد شد و طول مدت این دوره 4 ماه است. بعد از پایان دوره، … سرفصل‌های این دوره‌ی آموزشی به شرح زیر می‌باشد: ۱) آموزش طراحی … ۲) آموزش تکنیک‌های مقدماتی تا پیشرفته‌ی محیط شبکه بندی انسیس ( مِشینگ ). ۳) آموزش منو‌های …

انسیس (Ansys Workbench) – IranSolid – آکادمی ایران سالید

سرفصل های آموزشی دوره مقدماتی آموزش انسیس Ansys Workbench. در دوره مقدماتی اموزش انسیس Ansys Workbench محیط های زیر در نرم افزار آموزش داده می شود. مقدمه ای بر …

آموزش کاربردی انسیس Ansys – فرانش

در این دوره به صورت کاربردی نرم افزار انسیس را آموزش خواهیم داد. سرفصل های دوره عبارتند از : مقدمه و آشنایی با نرم افزار Ansys. مروری بر مفاهیم اولیه …

جلسه اول دوره آموزش مقدماتی نرم افزار انسیس فلوئنت – 1 – …

آموزش خصوصی فلوئنت پایه تا پیشرفته. … به طور خلاصه دوره تخصصی نرم افزار Ansys Fluent شامل تمامی مهارت های لازم برای … سرفصل های کلی ارائه شده در این دوره:.

آموزش مهندسی مکانیک Fluent مقدماتی | مجتمع فنی تهران انقلاب

آموزش مهندسی مکانیک Fluent مقدماتی[edsanimate_end] … محل برگزاری دوره: مجتمع فنی تهران نمایندگی انقلاب … بالا (HPC)، مدلسازی جریان مغشوش/ جریان های چندفازی، انتقال حرارت و تابش، تعامل آب و سازه، بهینه سازی … سرفصل دوره.

دوره آموزشی نرم افزار فلوئنت ANSYS Fluent – پارسیس پرو

پارسیس پرو برگزار کننده دوره ها و کارگاه های تخصصی صنعتی; 04133380718 … دوره آموزشی نرم افزار فلوئنت ANSYS Fluent … سرفصل دوره: (کلیک کنید) … ما برای زمان و انرژی شما ارزش قائلیم و به کیفیت آموزش اهمیت ویژه ای می دهیم . … هزینه دوره: دوره جامع: 550 هزار تومان دوره مقدماتی: 270 هزار تومان دوره پیشرفته: 310 هزار تومان

ANSYS CFX مقدماتی – مجتمع فنی تهران

سرفصل. آشنایی با مفاهیم اولیه CFD; فرایند شبیهسازی در FLUENT; مدلسازی و مش بندی; تحلیل مسائل دو و سهبعدی داخلی; تحلیل جریان آرام / آشفته; تحلیل جریان های …

۵۵ ساعت آموزش انسیس ansys 19 و فلوئنت نشر بهکامان – جالب …

دوره‌ جامع آموزش ANSYS 17 مقدماتی تا پیشرفته; آموزش نرم افزار مدل سازی ، محاسبات و تحلیل در … سرفصل های آموزشی انسیس … قابلیت های کلیدی نرم افزار انسیس.

کارگاه آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار ABAQUS

دلیل ما برای قیمت گذاری پایین دوره های آموزشی توانایی آموزش و ثبت نام تعداد بیشتری از افراد می … سرفصل کارگاه آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار ABAQUS.

دوره آموزش انسیس – پینیون

دوره آموزش انسیس | آموزشگاه تخصصی انسیس | کلاس نرم افزار انسیس | کلاس آموزش … سر فصل های دوره مقدماتی آموزشی نرم افزار انسیس ورکبنچ (Ansys Workbench).

آموزش انسیس و فلوئنت

نیاز محور

براساس نیازهای صنعت و بازار

مدرسين حرفه ای

سابقه اجرایی بالا در صنعت

همیشه و همه جا میتوانید تماشا کنید

کافیست با پشتیبان ما تماس بگیرید

در این دوره چه خواهید دید

برای اشنایی بهتر با دوره میتوانید نمونه ویدیو زیر را از دوره ببیند

مدرسین دوره

لیست مدرسین این دوره

پیش نیاز های دوره

در این قسمت پیش نیاز های دوره را مشاهده می کنید

سرفصل های دوره

در این قسمت سیلابس درس را مشاهده می کنید

بیمه تضمین یادگیری

رسالت ما برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت و کاربردی و یادگیری کامل دانشجویان می باشد. در همین راستا طرح “بیمه تضمینی یادگیری “ را طراحی و به مرحله اجرا رساندیم. این طرح جهت بالا بردن سطح کیفی دوره های آموزشی و ارتباط بین اساتید و دانشجویان و رفع نگرانی آموزش آموزش انسیس و فلوئنت کامل و تکرار چندین باره دروس آموزشی به صورت آفلاین و آنلاین می باشد. بر اساس این طرح کلیه دانشجویانی که بسته های آموزشی آفلاین ما را خریداری نمایند امکان حضور در دوره آنلاین و حضوری درس مربوطه در اولین دوره براساس زمانبندی “تقویم آموزشی دوره های حضوری و آنلاین “ را خواهند داشت و همچنین دانشجویانی که دوره های آنلاین و حضوری ما شرکت کنند امکان دسترسی به بسته آموزشی آفلاین درس مربوطه را خواهند داشت. امید است با ارائه خدمات آموزشی این مجموعه مهندسین و دانشجویان عزیزمان تخصص لازم جهت کسب شغل مناسب خود را بدست آورده و در جایگاه مطلوب خود فعالیت کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.