ضریب فزاینده خلق نقدینگی


روند پایه پولی , نقدینگی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی طی سال های 1357 الی 1399

دلایل جهش ارزی بخش دوازدهم ( نرخ رشد نقدینگی , پایه پولی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی)

گفتیم به نسبت حجم نقدینگی به پایه پولی ضریب فزاینده خلق نقدینگی می گوییم ونشان می دهد به ازای هرریال پول خلق شده توسط بانک مرکزی نهایتا چند ریال نقدینگی خلق شده است وضریب فزاینده با توجه به نرخ ذخیره قانونی و تمایل اشخاص به نگهداری سپرده های مدت دار تغییر می کند

بخشی ازنقدینگی براثر انتشار پول توسط بانک مرکزی مرتبط است و بخشی از نقدینگی توسط بانکها خلق می شود اما بخش قابل توجهی از نقدینگی توسط بانک با اعطای تسهیلات خلق می شود و درمقابل تسهیلاتی که داده می شود سپرده هایی وجود دارد زمانی که پایه پولی افزایش پیدا می کندبه ذخایر اضافی بانک ها نزدبانک مرکزی افزوده شده وامکان تسهیلات دهی بانک ها نیز فراهم می شود زیرا زمانی که دولت از بانک مرکزی قرض می گیرید وبانک مرکزی پول خلق می کند پول خلق شده توسط بانک مرکزی توسط دولت خرج می شود ودرنهایت به دست اشخاص سپرده می شودو شرایط اعطای تسهیلات برای بانک ها وخلق پول فراهم می شود

روند پایه پولی , نقدینگی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی طی سال های 1357 الی 1399

روند پایه پولی , نقدینگی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی طی سال های 1357 الی 1399

حالت دیگری که منجر به خلق نقدینگی توسط بانک ها می شود این است که بانک ها با دادن تسهیلات به یک شخص معادل تسهیلات داده شده به حساب خود شخص نزد خود یا بانک دیگری واریز می کنند و به نوعی سپرده برای همان شخص ایجاد می شود وبانک ها با اتکا به همین سپرده تسهیلات می دهند وخلق نقدینگی صورت می گیرد درواقع می توان گفت زمانی که بانکها تسهیلات می دهند در حال خلق سپرده و خلق نقدینگی هستند زیرا هرگونه اعطای تسهیلات همان میزان سپرده ایجاد می کند

ضریب فزاینده خلق نقدینگی طی سال های 1357 الی 1399

ضریب فزاینده خلق نقدینگی طی سال های 1357 الی 1399

درحالتی که بانک مرکزی پول خلق می کند وپایه پولی افزایش پیدا می کند وشرایط برای خلق نقدینگی بانکها مهیا می شود بانک ها مشکلی ازبابت ذخایرقانونی نزد بانک مرکزی نخواهند داشت وحتی دربازار بین بانکی شاهد مازاد منابع خواهیم بود و دلیل اصلی کاهش نرخ سود بین بانکی دربازه زمانی کنونی افزایش پایه پولی است

نمودار روبه رو نرخ رشد نقدینگی , پایه پولی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی رانشان می دهد وبا تعقیب روند نرخ رشد نقدینگی , پایه پولی و مقایسه با ضریب فزاینده خلق نقدینگی مطالبی که مطرح شد را بهتر درک خواهید کرد

دلایل جهش ارزی بخش دهم (ضریب فزاینده خلق نقدینگی)

ضریب فزاینده خلق نقدینگی طی سال های 1357 الی 1399

ضریب فزاینده خلق نقدینگی طی سال های 1357 الی 1399

پایه پولی آن مقدار پولی است که بانک مرکزی منتشره کرده است اما بخشی ازنقدینگی براثر انتشار پول توسط بانک مرکزی مرتبط است و بخشی از نقدینگی توسط بانکها خلق می شود زمانی که پایه پولی افزایش می یابدبه ذخایر اضافی بانکها نزد بانک مرکزی افزوده شده و امکان تسهیلات دهی توسط بانکها ضریب فزاینده خلق نقدینگی نیز فراهم می شودو با یک ضریب بزرگتر از یک که ضریب فزاینده خلق نقدینگی نامیده می شود به حجم نقدینگی افزوده می شود زمانی که ضریب فزاینده برابر با ۷ باشد آنگاه افزایش 20 ریال پایه پولی سبب افزایش 140 ریال حجم نقدینگی می شود

اگر ضریب فزاینده خلق نقدینگی برابر با 7 باشدیعنی از هر 7 ریال نقدینگی خلق شده 1 ریال آن توسط بانک مرکزی و 6 ریال آن توسط بانکها از طریق اعطای وام خلق شده است و هرچقدر نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزدبانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک ها ضریب فزاینده خلق نقدینگی ضعیف تر می شود

روند رشد حجم نقدینگی طی سال های 1357 الی 1399

روند رشد حجم نقدینگی طی سال های 1357 الی 1399

زمانی که تمایل اشخاص به نگهداری سپرده های مدت دار بیشتر باشد ویا نرخ ذخیره قانونی ( سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند) کمتری بانک مرکزی وضع کند توان خلق پول بانک ها افزایش پیدا کرده وضریب فزاینده خلق نقدینگی رشد کرده وحجم نقدینگی افزایش می یابد درواقع می توان گفت نرخ ذخیره قانونی یکی ازعوامل موثر برضریب فزاینده نقدینگی است

قبل از دهه 80 رشد نقدینگی بیشتر از طریق رشد پایه پولی بود اما ازدهه 80 به بعد رشد پایه پولی همواره از رشد نقدینگی کمتر بوده است که درنمودار های قبلی نیز قابل مشاهده است واین نشان می دهد قسمت عمده رشد نقدینگی دربانک ها وبه دلیل افزایش ضریب فزاینده رخ داده است ممکن است پایه پولی رشد کند اما نقدینگی چندان رشد نکند مثلا درسال 1387 پایه پولی رشد کرد اما با کاهش ضریب فزاینده نقدینگی چنان رشد نکرد یا برعکس این حالت سال 1393 بود که با افزایش ضریب فزاینده رشد نقدینگی بالا بود اما پایه پولی چنان رشد نکرد

مثال : در پايان خردادماه سال 1400, ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7.39 رسيد و نسبت به پايان سال 1399، 2.3 درصد کاهش يافته است دلیل اصلی کاهش ضريب فزاينده نقدينگی در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانکها در پایان خردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها به کل سپرده ها از 0.0089 در پایان سال 1399 به 0.0124 در پایان خردادماه 1400) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 449 هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه 1400 رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی به بازار پول بوده است

هرچقدر نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزدبانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک ها ضعیف تر می شود درواقع می توان گفت نرخ ذخیره قانونی یکی ازعوامل موثر برضریب فزاینده خلق نقدینگی است

روند رشد ضریب فزآینده خلق نقدینگی در دولت دوازدهم

روند رشد ضریب فزآینده خلق نقدینگی در دولت دوازدهم

تهران - ایرنا - ضریب فزآینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها) در دوره ریاست ولی الله سیف و عیدالناصر همتی در بانک مرکزی و طی دولت دوازدهم، ۵۰ درصد افزایش یافت و به عدد ۷.۶۸ در سال ۱۳۹۹ رسید.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، «احسان سلطانی» پژوهشگر اقتصادی در مطلبی به مقایسه عملکرد رؤسای بانک مرکزی در ایران به لحاظ قدرت خلق نقدینگی بانکها در دوره ولی‌الله سیف و عبدالناصر همتی پرداخته است.

سلطانی در این باره یادآور شده است:‌ افزایش ۵۰ درصدی ضریب فزآینده نقدینگی عامل خلق ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در این دوره است که علاوه بر اضافه برداشت بانکها، عامل کلیدی خلق نقدینگی در دولت یازدهم به شمار می رود.

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، ضریب فزآینده خلق نقدینگی به عدد هشت در فصل پاییز ۱۴۰۰ رسید که ضریب فزآینده خلق نقدینگی در آمریکا از عدد ۱۲ در دهه ۸۰ میلادی به تدریج کاهش یافت و به عدد هشت در ۱۵ سال منتهی به ۲۰۰۸ میلادی و پس از آن به حدود ۴ در ده سال اخیر تنزل پیدا کرد و در پایان سال ۲۰۲۱ میلادی عدد ۳.۴ بود.

وی در ادامه این مطلب آورده است: در شرایطی که بانکهای مرکزی آمریکا و منطقه یورو ضریب فزاینده خلق نقدینگی را در سه دهه گذشته و سالهای اخیر پایین آورده اند، بانک مرکزی ایران (با غوغاسالاری رسانه های اقتصادی زرد و اقتصادخوانده های وابسته به بانکهای به اصطلاح خصوصی) ضریب فزاینده خلق نقدینگی را بالا برده است.

سلطانی، بر اساس داده‌های بانک مرکزی، میانگین رشد سالانه قیمت دلار در دوران مدیریت رؤسای بانک مرکزی کشورمان در دوران قبل و پس از انقلاب را نیز محاسبه کرده که بر این اساس، نرخ دلار در دوره ریاست همتی در دولت دوازدهم به طور میانگین سالانه ۴۵ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان گرانی ارز در بین همه رؤسای بانک مرکزی ایران است. رتبه دوم نیز مربوط به «محمود بهمنی» رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دهم و رتبه سوم مربوط به دوره اول ریاست «محسن نوربخش» بر بانک مرکزی در دهه ۶۰ بوده است.

سلطانی این مطلب را با هشتگ‌های اقتصاد ایران، کارگزاران، نئولیبرالیسم، فساد رسمی، شوک_ارزی، غارت_ارزی، مالیات_تورمی منتشر کرده است.

به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران به مدت پنج دهه از رشد نسبتا بالای کمییت ها یا کل های پولی رنج برده و کسی منکر نیست که بدون وجود این رشدهای بالای کل های پولی امکان تداوم تورم های بالا نیز وجود نداشت. پایه پولی بر اثر افزایش خالص یکی از دارایی های بانک مرکزی (مثلا افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بر اثر کسری بودجه) فرضا معادل ۱۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه با افزایش ذخایر اضافی بانکها نزد بانک مرکزی، امکان اعطای تسهیلات بانکی توسط بانکها طی چند مرحله فراهم شد و در نهایت با یک ضریب بزرگتر از یک که ضریب فزآینده خلق نقدینگی نامیده می شود و جلوگیری از تداوم رشد بالای نقدینگی لازم بود رشد پایه پولی محدود شود با این تصور که بتوان خلق نقدینگی متکی به رشد پایه پولی را محدود کرد.

تحلیل تسنیم از روند جدید متغیرهای پولی در اقتصاد ایران/علت کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی چیست؟

تحلیل تسنیم از روند جدید متغیرهای پولی در اقتصاد ایران/علت کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته، متغیرهای پولی اسفند ماه 1400 توسط بانک مرکزی منتشر شد که بر اساس آن، حجم کل نقدینگی به عدد 4 هزار و 832 هزار میلیارد و 440 میلیارد تومان در پایان سال 1400 رسیده است.

طبق توضیحات بانک مرکزی 2.7 درصد از رشد 39 درصدی نقدینگی ناشی از اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک ادغام شده مهر اقتصاد به آمار سپرده‌های بانک سپه است. طبق این توضیح، رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 معادل 36.3 درصد بوده است.
میزان رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 با وجود بسته شدن بودجه سال 1400 با کسری 480 هزار تومانی، 4.3 درصد نسبت به سال 99 کاهش داشته است.

همچنین در حالی که در پایان مرداد ماه سال 1400 رشد 12 ماهه پایه پولی به رقم 42.1 درصد رسیده بود، در پایان سال 1400 به رقم 31.6 درصد کاهش یافته است. پایه پولی در پایان سال 1400 به 603 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است.

* کاهش شدید خالص بدهی دولت به بانک مرکزی

رشد منفی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال 1400 ادامه داشته، به‌طوری که این رقم در پایان اسفند ماه به منفی 86 هزار و 720 میلیارد تومان رسیده است.

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به معنای بدهی دولت به بانک مرکزی منهای سپرده دولت نزد بانک مرکزی است که براساس این آمار، میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی تا پایان سال گذشته 86 هزار و ضریب فزاینده خلق نقدینگی 720 میلیارد تومان بیش از کل بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.

رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی که در سال 99 معادل 35.3 درصد بود، در پایان سال گذشته به 20.8 درصد کاهش یافت و به 568 هزار و 200 میلیارد تومان رسید.

* صعود و نزول بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1400

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1400 روند صعودی به خود گرفته بود و این سیر تا دی‌ماه ادامه داشت، که این موضوع، موجب شد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 175 هزار و 220 میلیارد تومان افزایش یابد اما با مدیریت بانک مرکزی بدهی بانک‌ها روند کاهشی به خود گرفت به‌طوری که تا پایان سال 1400 حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به 146 هزار و 270 میلیارد تومان تنزل کرد.

دولت سیزدهم که از شهریور ماه 1400 سکان اداره کشور را به دست گرفت، همه تلاش خود را در جهت کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به‌کار گرفت، اما عرضه اوراق خریداری شده توسط بانک‌ها در سال 1400 در عملیات بازار باز و کاهش نقدینگی در دست بانک‌ها، بانک مرکزی را مجبور به خرید اوراق کرد و همین مساله تاحدود زیادی سیر نزولی کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی را کند کرد.

به گزارش تسنیم،‌ بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان میدهد، در فروردین ماه حدود 9 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کاسته شده است و بر این اساس روند رشد نقدینگی در نخستین ماه سال جاری منفی ضریب فزاینده خلق نقدینگی ضریب فزاینده خلق نقدینگی شد. بر این اساس از سه منظر میتوان عوامل منفی شدن رشد نقدینگی را بررسی کرد. در جدول زیر مانده برخی متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان فروردین ماه قابل رویت است.

نرخ تورم , بانک مرکزی , حجم نقدینگی ایران ,

هَدم نقدینگی با فروش ارز؟

1-بر اساس جدول بالا پایه پولی فروردین ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه حدود 1.3 درصد رشد داشته است، رشد 12 ماهه پایه پولی نیز حدود 31 درصد بوده است، یکی از نکات برجسته عوامل شکل دهنده پایه پولی منفی شدن رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی می‌باشد. به عبارت ساده تر بانک مرکزی از طریق عرضه ارز تا حدودی فرایند هدم نقدینگی را اجرا کرده و به این ترتیب سهم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی از رشد پایه پولی منفی 1.5 درصد بوده است.

رشد ضریب فزاینده منفی شد/ افت معنادار تسهیلات دهی بانکها و سیگنال سیاستهای انقباضی پولی

2-یکی از نکات جالب توجه در گزارش بانک مرکزی منفی شدن ضریب فزاینده بود که در برداشتهای مختلف رسانه ای به ان توجه جدی نشده است، بر مبنای این گزارش ضریب فزاینده به 7.8 کاهش یافته است. این درحالی بود که ثبت ضریب فزاینده 8 در اسفند ماه 1400 یک خبر منفی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد. به این ترتیب (با در نظر گرفتن سایر عوامل) به نظر می‌رسد، رشد منفی 1.5 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در فروردین ماه یک سیگنال مشخص در اعمال سیاستهای انقباضی پولی قلمداد می‌شود.

گفتنی است، منفی شدن ضریب فزاینده به این معناست که در سیستم بانکی تسهیلات کمتری نسبت به بازپرداخت وامها ارائه شد، این موضوع نیز در شرایط پسا حذف ارز 4200 تومانی که سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با چالش روبه رو شده است یک سیگنال رکودی محسوب می‌شود، لذا به نظر می‌رسد با انتشار آمار مربوط به خرداد 1401 احتمالاً دوباره شاهد رشد ضریب فزاینده باشیم.

لازم به ذکر است، در سال 1399 و 1400 هم در فروردین ماه ضریب فزاینده کاهش اندکی را تجربه کرده اما در مقطع فعلی نمی توانیم از کاهش دائمی آن اطمینان حاصل کنیم. برخی اقتصاددانان جریان اصلی اقتصاد امیدوارند تا سیاست محدودیت رشد ترازنامه بانکها که از زمستان سال 1399 اجرایی شد به تدریج اثر خود را در کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی ظاهر کرده باشد. هرچند این گزاره در حوزه عوامل موثر بر تولید و جلوگیری از رکورد واجد توضیحاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کاهش 29 هزار میلیارد تومانی نقدینگی از محل خالص سایر اقلام!

3- نگاهی به گزارش بانک مرکزی در قسمت نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه حاوی یک نکات حائز اهمیت است. بر این اساس در اسفند ماه 1400 خالص سایر اقلام حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه به 471 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بر این اساس بر این اساس نقدینگی تنها از این محل 29 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که رشد منفی 6 درصدی را نشان می‌دهد. این جزء بیشترین تاثیر را در منفی شدن رشد نقدینگی بر حسب عوامل عرضه داشته است.

2 نکته اساسی در تحلیل گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در فروردین ماه

الف) بررسی مجموع عوامل و متغیرها نشان میدهد در ماههای گذشته مجموع سیاستهای انقباضی از محل عرضه ارز، کنترل ضریب فزاینده نقدینگی و بازفروش ضریب فزاینده خلق نقدینگی اوراق بدهی دولت انجام شده که در مجموع شاهد کاهش حدود 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم. از مجموع عوامل ذکر شده کاهش خالص سایر اقلام و خالص داراییهای بانک مرکزی نمیتواند منجر به تعمیق جدی وضعیت رکودی شود اما منفی شدن ضریب فزاینده نقدینگی حساسیتهای خاص خود ضریب فزاینده خلق نقدینگی را به همراه دارد.

ب)نکته جالب توجه اینکه با توجه به پیاده سازی سیاست مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز 4200 تومانی از یک طرف تمام واحدهای تولیدی که با تولید مواد غذایی که با ارز 4200 تومانی مرتبط بوده اند با چالش جدی سرمایه در گردش مواجه خواهند شد. از طرف دیگر با چند برابر شدن حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک (از 4200 به 23 هزار تومان) تمامی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیش از آنچه که در سال 1400 درگیر آن بودند، نیاز خواهند داشت.

به این موضوع نیز باید توجه کرد که حدود نیمی از تسهیلات سیستم بانکی مربوط به پرداخت سرمایه در گردش است. یک جمع بندی مقدماتی نشان می‌دهد تداوم این وضعیت ممکن است منجر به اختلال طرف عرضه و تورم جدید در ماههای آتی شود. کنترل کوتاه مدت و محدود تورم نباید منجر به وضعیتی شود که به تعمیق رکود و چالش سمت عرضه در واحدهای تولیدی منجر گردد.

پایه پولی، ضریب فزاینده و حجم نقدینگی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی، درباره تصور رایج لزوم محدودسازی رشد پایه پولی برای جلوگیری از تداوم رشد بالای نقدینگی، توضیح داد.

تیمور رحمانی

اقتصاد ایران به مدت ۵ دهه از رشد نسبتا بالای کمییت ها یا کل های پولی رنج برده است و کسی منکر نیست که بدون وجود این رشد های بالای کل های پولی امکان تداوم تورم های بالا نیز وجود نداشت. نگاه مرسوم به سازوکار خلق پول که می توان نگاه کتب درسی نامید، سازوکار خلق پول را به صورت زیر توضیح می دهد: پایه پولی بر اثر افزایش خالص یکی از دارایی های بانک مرکزی (مثلا افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بر اثر کسری بودجه) مثلا معادل ۱۰۰ ریال افزایش می یابد که در نتیجه آن ذخایر اضافی بانکها نزد بانک مرکزی افزوده شده و امکان اعطای تسهیلات بانکی توسط بانکها طی چندین مرحله فراهم می شود و در نهایت با یک ضریب بزرگتر از یک که ضریب فزاینده خلق نقدینگی نامیده می شود، به حجم نقدینگی افزوده می شود (مثلا اگر این ضریب فزاینده برابر با ۷ باشد، آنگاه افزایش ۱۰۰ ریال پایه پولی سبب افزایش ۷۰۰ ریال حجم نقدینگی می شود). گرچه در این گونه توضیح برای یک دوره کوتاه مقدار ضریب فزاینده خلق نقدینگی ثابت فرض می شود، اما امکان تغییر این ضریب فزاینده بر اثر تغییر پارامترهایی از قبیل نرخ ذخیره قانونی یا نسبت شبه پول به حجم نقدینگی یا نسبت نگهداری اسکناس به حجم نقدینگی وجود دارد.

بر اساس توضیح اشاره شده، تصور رایج بر آن است که برای جلوگیری از تداوم رشد بالای نقدینگی لازم است رشد پایه پولی محدود شود و همچنین این تصور وجود دارد که اگر ضریب فزاینده خلق نقدینگی کوچک شود، می توان خلق نقدینگی متکی به رشد پایه پولی را محدود کرد. حال پرسش این است که آیا جهت علت و معلولی از رشد پایه پولی به رشد نقدینگی است و در نتیجه ابتدا باید رشد پایه پولی را محدود کنیم تا رشد نقدینگی محدود شود و ثانیا آیا ضریب فزاینده عدد ثابتی است که قابلیت تغییر ندارد و ثالثا آیا با کوچک بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی می توان به محدود شدن رشد نقدینگی دست یافت؟

برای پاسخ به سوال اول، لازم است که توجه داشته باشیم امروزه به عنوان یک حقیقت تقریبا برگشت ناپذیر سازوکار خلق پول، بخشی از پول یا نقدینگی توسط بانکها و از طریق اعطای اعتبار و تسهیلات خلق می شود. مثلا اگر ضریب فزاینده خلق نقدینگی برابر با ۳ باشد، بدان معنی است که از هر ۳ ریال نقدینگی خلق شده در اقتصاد یک ریال آن توسط بانک مرکزی و ۲ ریال آن توسط بانکها و موسسات اعتباری و از طریق اعطای تسهیلات و وام خلق شده است. سپرده نزد کل نظام بانکی(نه یک بانک خاص) نیز به دو صورت پدیدار می شود. صورت اول آن است که به طریقی مثل قرض دولت از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک مرکزی و پس از خرج کردن آن پول توسط دولت، پول خلق شده به اشخاص واگذار می شود و اشخاص نیز این پول را نزد یک بانک سپرده می گذارند. صورت دوم آن است که یک بانک با اعطای تسهیلات به یک شخص، معادل تسهیلات اعطا شده به حساب او نزد خود یا نزد یک بانک دیگر واریز می کند و به این ترتیب سپرده برای اشخاص نزد بانکها ایجاد می شود (به عبارت دیگر، هرگونه اعطای وام و تسهیلات در ذات خود همان میزان سپرده ایجاد می کند). لذا، هنگامی که بانکها تسهیلات می دهند در حال خلق سپرده و لذا خلق نقدینگی هستند. لذا، هنگامی که سپرده هایی با صورت اول نزد بانکها گذاشته می شود و ضریب فزاینده خلق نقدینگی بانکها اطمینان دارند که همواره بخشی از این سپرده ها از نظام بانکی خارج نمی شود، به اتکای آن به اعطای تسهیلات و وام و و لذا خلق سپرده با صورت دوم و لذا به خلق نقدینگی ادامه می دهند. دلیل اصلی که بانکها به سپرده با صورت اول نیاز دارند، آن است که سپرده صورت اول ضمن آنکه سپرده اشخاص نزد بانکها است، همزمان سپرده بانکها نزد بانک مرکزی یا اسکناس منتشره بانک مرکزی است که بیانگر پول بانک مرکزی بوده و قابل استفاده برای ایفای تعهد ذخیره قانونی و همچنین پرداخت و تسویه جایجایی وجوه بین بانکها در نظام پرداخت بانک مرکزی است که در غیاب آن نظام پولی موجود قادر به تداوم فعالیت نخواهد بود. در آن صورت، آیا این بدان معنی است که تا سپرده با صورت اول ایجاد نشود(یعنی پول توسط بانک مرکزی خلق نشود و پایه پولی افزوده نشود)، امکان خلق نقدینگی توسط بانکها وجود ندارد؟ پاسخ این سوال در حالت کلی منفی است. بانکها با توجه به فرصت های فعالیت اقتصادی و سودآوری انتظاری که از پروژه ها دارند یا به هر دلیلی انگیزه برای اعطای تسهیلات را داشته باشند، به اعطای تسهیلات و خلق سپرده و خلق نقدینگی خواهند پرداخت و این تصمیم آنها مبتنی بر هزینه و فایده و صلاحدید خود بانک یا حداقل مدیران ارشد بانک است. اما با هر اعطای وام و تسهیلات و لذا خلق سپرده، بانکها نیازمند ذخایر نزد بانک مرکزی خواهند بود که با فرض عدم وجود ذخایر اضافی در کل نظام بانکی، برای تامین این ذخایر نیازمند خلق پول توسط بانک مرکزی خواهند بود. در شرایطی که این نیاز به ذخایر ایجاد می شود، دو سناریو قابل تصور است. سناریوی اول آن است که همزمان با این خلق اعتبار توسط بانکها، به دلیلی مانند کسری بودجه دولت و تامین آن توسط بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و ذخایر برای بانکها به طور خودکار فراهم می شود و در نتیجه اولا بانکها نیاز به مراجعه به بانک مرکزی برای تامین ذخایر نخواهند داشت و ثانیا تامین ذخایر به این شکل سبب می شود فشار بر روی نرخ سود بازار بین بانکی و به تبع آن سایر نرخهای سود وجود نداشته باشد و حتی امکان کاهش نرخ بازار بین بانکی فراهم شود. نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ مصداق این وضعیت است. سناریوی دوم آن است که پایه پولی به صورت برونزا و از طریق عاملی چون تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی تامین نشود که در آن صورت اعطای تسهیلات و خلق نقدینگی توسط بانکها و نیاز به ذخایر بانکها به صورت برونزا تامین نشده و بانکها برای تامین آن نیاز به مراجعه به بانک مرکزی پیدا می کنند و شکل این مراجعه نیز اضافه برداشت یا گرفتن خط اعتباری است و به این ترتیب پایه پولی به صورت درونزا افزایش می یابد. اما در سناریوی دوم به طور طبیعی فشار بر نرخ سود بازار بین بانکی و سایر نرخ های سود وجود خواهد داشت و هرچه بانک مرکزی سرسختی بیشتری در تامین این ذخایر نشان دهد، فشار بر نرخ سود نیز بیشتر است. سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ و وضعیت سه ماه اخیر سال ۱۳۹۹ مصداقی از این سناریو است. همانطور که ملاحظه می شود، تا زمانی که به هر دلیلی بانکها انگیزه اعطای تسهیلات دارند(فارغ از اینکه بانکها به دلیل سودآوری حقیقی کسب و کارها مایل به اعطای تسهیلات هستند یا اساسا نگران اعطای تسهیلات و انباشت ریسک نیستند)، نقدینگی خلق خواهد شد و پایه پولی مورد نیاز خود را طلب می کند. اگر این پایه پولی به دلیلی برونزا مهیا نشود، درخواست ذخایر بانکها از بانک مرکزی آن را مهیا می کند، حتی اگر به بهای افزایش نرخ سود باشد و اگر مخاطره اخلاقی در اعطای تسهیلات بانکها وجود داشته باشد، افزایش نرخ سود ناشی از این نیاز ضریب فزاینده خلق نقدینگی به ذخایر، عامل بازدارنده چندان موثری برای جلوگیری از رشد نقدینگی و پایه پولی نخواهد بود، همانطور که در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به تدریج رشد پایه پولی به روال معمول آن برگشت و همانطور که در دو سه ماه اخیر که کسری بودجه عامل رشد پایه پولی نبوده است مجددا فشار اضافه برداشت در حال ظاهر شدن است. این بدان معنی است که برای کند کردن رشد پایه پولی فقط کافی نیست که بگوییم کسری بودجه دولت پولی نشود بلکه باید خلق اعتبار و خلق نقدینگی بانکها با اقدامات احتیاطی محدود شود.

در پاسخ به سوال دوم لازم است اشاره شود که ضریب فزاینده خلق نقدینگی انعکاس رفتار سپرده گذاران، رفتار بانکها و مقررات بانک مرکزی است و به طور طبیعی امکان تغییر را دارد. از منظر سپرده گذاران، اولا اینکه اشخاص چه سهمی از نقدینگی خود را به شکل اسکناس نگهداری می کنند و ثانیا اینکه اشخاص چه سهمی از نقدینگی خود را به شکل پول(شامل اسکناس و سپرده های دیداری) نگهداری می کنند، در تعیین عدد ضریب فزاینده خلق نقدینگی اثر دارد. به طور معمول، هر چه میل به استفاده از اسکناس کمتر باشد و هرچه میل به نگهداری پول در مقایسه با شبه پول کمتر باشد، هرچه بانکها نگرانی کمتری در اعطای تسهیلات و تقبل ریسک داشته باشند و هرچه نرخ ذخیره قانونی کوچکتر باشد، ضریب فزاینده خلق نقدینگی بزرگتر خواهد بود. واضح است که هم بر اثر تغییر رفتار سپرده گذاران، هم بر اثر تغییر رفتار بانکها و بویژه شدت ریسک پذیری یا ریسک گریزی و همچنین شدت رفتار همراه با مخاطره اخلاقی در خلق اعتبار آنها و هم بر اثر اقدامات نظارتی و از جمله نرخ ذخیره قانونی، مقدار ضریب فزاینده خلق نقدینگی دچار تغییر می شود. هر عاملی که ضریب فزاینده خلق نقدینگی را بزرگتر نماید، بیانگر آن است که بخش بزرگتری از نقدینگی توسط بانکها و موسسات اعتباری خلق می شود و به طور طبیعی نیازمند اشراف نظارتی بیشتری از سوی بانک مرکزی می باشد. در نمودار زیر، ضریب فزاینده خلق نقدینگی در طول کل دوره تاریخی که داده برای آن وجود دارد(دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۹) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود، ضریب فزاینده خلق نقدینگی از اواسط دهه ۱۳۸۰ به شدت در حال افزایش بوده است و این بدان معنی است که به تدریج نقش بانکها در خلق نقدینگی ضریب فزاینده خلق نقدینگی تشدید شده است و همین موضوع اهمیت اقدامات احتیاطی و نظارتی بانک مرکزی را یادآور می نماید.

برای پاسخ به پرسش سوم که آیا می توان با کوچک کردن ضریب فزاینده خلق نقدینگی به محدود کردن رشد نقدینگی دست یافت، می توان به شواهد تاریخی مراجعه کرد. در سال ۱۳۵۳ ضریب فزاینده خلق نقدینگی برابر با ۲.۶ بود و نرخ رشد نقدینگی برابر با ۵۷ درصد بود، در سال ۱۳۷۴ نیز ضریب فزاینده خلق نقدینگی ۲.۶ بود و نرخ رشد نقدینگی برابر با ۳۳ درصد بود، در سال ۱۳۸۱ ضریب فزاینده خلق نقدینگی ۳.۵ بود و نرخ رشد نقدینگی برابر با ۳۰ درصد بود، در سال ۱۳۹۶ ضریب فزاینده خلق نقدینگی ۷.۲ بود و نرخ رشد نقدینگی برابر با ۲۲ درصد بود. در نمودار ۲ نرخ رشد نقدینگی برای کل دوره تاریخی ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۸ نشان داده شده است. خط افقی نیز مقدار متوسط ساده نرخ رشد نقدینگی در کل این دوره تاریخی است. همانطور که مشاهده می شود، با وجود آنکه ضریب فزاینده خلق نقدینگی در طول این دوره طولانی تاریخی تغییرات قابل توجهی کرده است و به طور مشخص بسیار بزرگ شده است، نرخ رشد نقدینگی در کل این دوره تاریخی کم وبیش حول مقدار مشخصی در حال نوسان بوده است و اگر سالهای دهه ۱۳۴۰ را کنار بگذاریم، عملا نرخ رشد نقدینگی تغییر محسوسی به شکل افزایش نسبت به گذشته یا کاهش نسبت به گذشته از خود نشان نداده است و صرفا افزایش و کاهش های موقتی را تجربه کرده است. این بدان معنی است که کوچک بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی الزاما به کوچک بودن نرخ رشد نقدینگی منجر نمی شود و بزرگ بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی الزاما به بزرگ بودن نرخ رشد نقدینگی نمی انجامد. پس، نمی توان صرفا با اتکا به کوچک بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی به رشد پایین تر نقدینگی دست یافت و همچنین نمی توان کوچک یا بزرگ بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی را فی نفسه امری مطلوب یا نامطلوب دانست، گرچه در اقتصاد ایران دوره های بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی عمدتا همراه با بی ثباتی اقتصاد کلان بوده است.

لذا، به عنوان نتیجه گیری آنچه در بالا اشاره شد، می توان چنین گفت که اولا تمرکز بر روی رشد پایه پولی و عدم توجه به محدود کردن خلق اعتبار و نقدینگی بانکها و موسسات اعتباری توفیق در کاهش نرخ رشد نقدینگی ندارد، ثانیا ضریب فزاینده خلق نقدینگی عدد ثابتی نبوده و دچار تغییر می شود و امکان کاهش یا افزایش آن وجود دارد اما نقش کلیدی در رشد بلندمدت نقدینگی ندارد و ثالثا تلاش برای کوچک کردن ضریب فزاینده خلق نقدینگی الزاما به کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی نرخ رشد نقدینگی منجر نمی شود بلکه لازم است با اقدامات احتیاطی و نظارتی قدرت خلق اعتبار و خلق نقدینگی بانکها را مهار کرد و اطمینان حاصل کرد که خلق نقدینگی در بلندمدت متناسب با نیاز بخش حقیقی اقتصاد صورت می گیرد و اسبابی برای تحریک سفته بازی و بی ثباتی اقتصاد کلان نیست. این توفیق غالبا با مدیریت کوتاه مدت نرخ سود بازار بین بانکی قابل حصول است اما به عنوان مکمل نیازمند اقدامات احتیاطی و نظارتی برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه نظام بانکی است.

تیمور رحمانی: عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهراناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.