نحوه ی کار حسابهای حضانتی


مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

حضانت فرزند طبق قانون جدید ۱۴۰۱

به عنوان یک وکیل خانواده در تهران؛ در این مقاله قصد دارم بر اساس قوانین سال ۱۴۰۱ و همچنین تجربه چندین ساله خودم در دعاوی مربوط به حضانت فرزند، به طور کامل به این سؤالات و موضوعاتی نظیر حق حضانت فرزند بعد از طلاق بپردازم.

آنچه در این مقاله می خوانید

حضانت فرزند بعد از طلاق

یکی از سؤالات بسیار مهمی است که مراجعین آسا وکیل همواره در جلسات مشاوره حضوری مطرح می کنند.

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی:

«نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است.»

بر این اساس نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. اما از طرفی پدر و مادر هم نمی توانند از نگهداری و ترتبیت فرزندشان خودداری کنند.

طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی:

«پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت فرزند یا فرزندان خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید نسبت به آن ها بی توجه باشند. سهل انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب سقوط حق حضانت می شود.»

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با هر دوی آن ها است.

در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند، مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی:

«برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. اما در این جا باید سه نکته مهم را برای شما مطرح کنم.»

نکته اول: تبصره این قانون می گوید بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

نکته دوم: اگر برای یکی از والدین مشکلی پیش آید، از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری از فرزند و یا اینکه یکی از والدین به نحوه نگهداری فرزند توسط طرف دیگر اعتراض کند، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر باشد.

نکته سوم: با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

قانون جدید ملاقات فرزند

در موارد انحلال نکاح، مثل طلاق نیز دادگاه ضمن حکم در مورد حضانت باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند.

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است:

«دادگاه باید ضمن رأی صادره در خصوص درخواست طلاق، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت فرزند، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.»

ملاقات فرزند بعد از طلاق – حضانت فرزند طبق قانون جدید - قانون جدید ملاقات فرزند

ملاقات فرزند بعد از طلاق – حضانت فرزند طبق قانون جدید – قانون جدید ملاقات فرزند

تذکر: از آن جا که در بحث حضانت فرزند مهمترین نکته مصلحت وی می باشد. قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می دهد.

بر اساس ماده ۴۱ این قانون:

«هرگاه دادگاه تشخیص دهد ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به فرزند بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات فرزند تحت حضانت با اشخاصی که حق ملاقات دارند شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت فرزند تصمیم مناسبی اتخاذ کند.»

نفقه فرزند بعد از طلاق

طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده:

«مادر یا هر شخصی که حضانت فرزند را به اقتضای ضرورت به عهده دارد، می تواند به عنوان شاکی جهت مطالبه نفقه فرزند اقدام کند.

در این شرایط دادگاه باید ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. دقت داشته باشید، کسی که حضانت فرزند را به عهده دارد، لزوما همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده دار است. یعنی ممکن است حضانت به عهده مادر باشد اما پدر نفقه وی را پرداخت کند.»

طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی:

«نفقه فرزندان به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به دادن نفقه به عهده اجداد پدری است.

در صورت نبود اجداد پدری یا عدم قدرت آنها در پرداخت نفقه فرزند، نفقه به عهده مادر است. اگر مادر در قید حیات نباشد، نفقه فرزند به عهده اجداد مادری است.»

دادن حق طلاق و حضانت فرزند به زن

در صورتی که به دلیل عدم مراقبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که فرزند تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی فرزند در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم (سرپرست) و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب شرایط بهتری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

در ادامه شرایط سلب حضانت فرزند از پدر و مادر را لیست می کنم:

 • عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر
 • اعتیاد زیاد به الکل، مواد مخدر و قمار
 • معروفیت و سرشناس بودن در فساد اخلاقی و فحشا
 • ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
 • تکرار ضرب و جرح خارج از عرف
 • سوء استفاده از فرزند یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تکدی گری، قاچاق
 • جنون مادر
 • ازدواج مجدد مادر

نکته اول: فاسد بودن مادر مانع ملاقات فرزند نخواهد شد، زیرا ملاقات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است.

نکته دوم: اگر پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب ضایع شدن حق حضانت وی نخواهد شد.

حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست؟

گفتیم که در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر باید با همکاری یکدیگر به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند.

امّا در صورتی که در دوران زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت فرزند بین پدر و مادر اختلافی به وجود آید، حضانت فرزند با چه کسی است؟

حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست؟ – قانون جدید حضانت – حضانت فرزندان بعد از طلاق - حضانت فرزند طبق قانون جدید

حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست؟ – قانون جدید حضانت – حضانت فرزندان بعد از طلاق – حضانت فرزند طبق قانون جدید

با توجه به حکم ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است، به نظر می رسد در موارد اختلاف، نظر مرد باید رعایت شود.

البته در هر صورت در موضوع حضانت اصل، رعایت مصلحت فرزند است. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از فرزند به مصلحت وی نباشد، هریک از نزدیکان او از جمله مادر می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

همانطور که در مقاله نحوه ی کار حسابهای حضانتی مربوط به طلاق توافقی گفته شد، در طلاق توافقی همه چیز باید با توافق زوجین صورت بگیرد.

در مورد حضانت فرزند نیز به همین ترتیب است. یعنی پدر و مادر باید در مورد حضانت فرزند با یکدیگر به توافق برسند.

نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که، در طلاق توافقی والدین حق دارند تنها در مورد حضانت فرزندی توافق کنند که در پسر کمتر از ۱۵ سال تمام سن داشته باشد و در دختر نیز کمتر از ۹ سال تمام سن داشته باشد، در غیر این صورت حق انتخاب با خود فرزند خواهد بود.

پس از آنکه پدر و مادر در بحث حضانت فرزند با یکدیگر به توافق رسیدند باید تکلیف دو مورد را حتما مشخص کنند:

ملاقات فرزند بعد از طلاق توافقی

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی:

«در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری والدین فرزند در یک منزل ساکن نباشند، هریک از والدین که فرزند تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات فرزند خود را دارد.

تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین پدر و مادر و نبود توافق با دادگاه خانواده می باشد.»

نمی توان فرزند را به خاطر حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد.

علاوه بر آن پدر، مادر و خویشاوندان فرزند حق دارند او را ملاقات کنند. امّا دو نکته مهم که آگاهی از آن ها برای شما الزامی است.

نکته اول: منع ملاقات فرزند برای طرف دیگر تا دو بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت فرزند می گردد.

نکته دوم: اگر یکی از والدین احساس کند که برخلاف توافق، حضور فرزند نزد طرف مقابل باعث آسیب دیدن فرزند می شود، باید به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از بررسی دلایل در صورتی که تشخیص دهد حضانت و نگهداری از کودک توسط فرد مقابل برخلاف مصلحت وی می باشد، تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.

نفقه فرزند در طلاق توافقی

در طلاق توافقی پدر و مادر باید در زمینه نفقه فرزند مشترک و میزان آن نیز با یکدیگر توافق کنند.

بنابراین نفقه فرزند مشترک را می تواند مادر به عهده بگیرد یا پدر. در این شرایط معمولا والدین بر سر میزان نفقه با یکدیگر به مشکل میخورند. در این شرایط می توانند از دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی بخواهند تا کارشناس آن ها میزان نفقه فرزند مشترک را تعیین کند. اما به طور کلی نفقه اولاد به عهده پدر است.

یک سؤال مهم: آیا امکان افزایش میزان نفقه فرزند وجود نحوه ی کار حسابهای حضانتی نحوه ی کار حسابهای حضانتی دارد یا خیر؟

قطعاً وجود دارد.

با توجه به تورم و افزایش قیمت ها بعضا شرایطی به وجود می آید که ارزش نفقه دریافتی کم می شود. در این شرایط دریافت کننده نفقه باید دادخواستی را همراه با دلیل جهت افزایش میزان نفقه به دادگاه ارائه کند.

خروج فرزند از کشور بعد از طلاق

طبق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده:

«فرزند را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم یا شخصی که مسئولیت حضانت و نگهداری به آنان واگذار شده است، از محل اقامت تعیین شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت فرزند بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق، این امر را اجازه دهد.»

خروج فرزند از کشور بعد از طلاق - حضانت فرزند طبق قانون جدید - حضانت فرزند

خروج فرزند از کشور بعد از طلاق – حضانت فرزند طبق قانون جدید – حضانت فرزند

دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن فرزند از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن فرزند تأمین مناسبی اخذ می کند.

انواع ضمانت اجرای حضانت

قانون برای آنکه هریک از والدین وظایف خود را در اجرای حضانت فرزند بعد از طلاق به درستی انجام دهند، سه ضمانت اجرایی در نظر گرفته است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

در ادامه هریک از این ضمانت ها را برای شما دوست عزیز توضیح می دهم.

ضمانت اجرایی جلوگیری از اعمال حق حضانت

طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی:

«اگر کسی از دادن فرزندانی که به اون سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از ۳ تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

ضمانت اجرایی خودداری از اعمال حضانت

«هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت فرزند به عهده اوست، از نگهداری وی امتناع کند. در صورت امتناع یکی از والدین، حاکم باید به تقاضای قیم (سرپرست) یا یکی از نزدیکان و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) فرزند را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست، الزام کند.»

ضمانت اجرایی عدم مواظبت از فرزند

«اگر کسی که نگهداری یا مواظبت از فرزند به اون سپرده شده است در انجام وظایف خود کوتاهی کند و زیانی به فرزند وارد شود، مسئول جبران زیان وارده خواهد بود.»

به عنوان مثال ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی گفته است:

«هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری فرزند یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

تمایل دارم همین جا به ۲ سؤال بسیار مهم پاسخ بدهم.

۱٫ در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند به عهده کیست؟

طبق ماده ۱۱۷۱، در صورت فوت یکی از والدین حضانت فرزند با آن که زنده است خواهد بود حتی اگر متوفی پدر فرزند باشد و برای وی قیم (سرپرست) معین کرده باشد.

۲٫ در صورتی که پدر فرزندی شهید شود، حضانت وی با چه کسی است؟

در این صورت نیز حضانت فرزند با مادر است، مگر آنکه عدم صلاحیت مادر به حکم دادگاه ثابت شده باشد.

به پایان یکی دیگر از مقالات آسا وکیل رسیدیم و بنده امیدوارم که برای شما مفید بوده باشد.

حضانت فرزند طبق قانون جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید به تک تک نکات آن دقت بفرمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متناسب با شرایط فعلی خود، می توانید وقت مشاوره رزرو کنید.

توقیف حساب افراد بدهکار چگونه و در چه شرایطی صورت می گیرد ؟

نحوه توقیف حساب افراد بدهکار : حفظ منافع و دفاع از حقوق مسلمه ی افراد اولین کارکرد قانون به شمار می رود. یکی از مهم ترین مسائلی که در مراجع قضایی مطرح است بحث دریافت مطالبات مالی افراد می باشد. موضوعی که به دنبال آن توقیف حساب افراد بدهکار به وجود می آید.

به نظر شما قانون چه راهکارهایی برای توقیف حساب افراد بدهکار در نظر گرفته است با ما در ادامه همراه باشید.

توقیف حساب افراد به چه معناست و با چه تبعاتی همراه است؟

توقیف حساب بانکی به معنای ضبط وجوه بانکی افراد است. به منظور حفظ حقوق افراد قانون این امکان را فراهم ساخته که در صورت بدهکار بودن افراد بتوان به حساب بانکی آنها دسترسی داشت. و با توقیف آن الزام فرد را مبنی بر پرداخت بدهی خود امکانپذیر ساخت.

البته توقیف حساب بانکی با دلایل متعددی می تواند انجام گردد. بخش عمده ای از این دلایل به علت مقررات بانکی می باشد. برای مثال اگر فردی در مدت زمانی طولانی از حساب بانکی خود استفاده نکند. حساب او از سوی بانک توقیف می گردد. ضمانت نامه های بانکی و چک برگشتی نیز از عمده دلایل توقیف حساب افراد به شمار می آید.

توقیف حساب افراد بدهکار

در صورتی که دستور توقیف حساب فرد بدهکار از سوی مراجع قضایی باشد. باید دلایلی مستند و قانونی برای این کار وجود داشته باشد. در نهایت توقیف حساب افراد بدهکار به هر شکلی که صورت گرفته باشد به هیچ وجه امکان برداشت از حساب برای افراد امکانپذیر نیست. توقیف حساب فرد به خصوص برای تجار و بازرگانان با تبعات منفی زیادی همراه است. و اعتبار آنها را تا حد زیادی زیر سوال خواهد برد. به طور کلی محرومیت های اجتماعی چه به صورت مقطعی و چه به صورت دائمی تبعات منفی زیادی برای افراد به دنبال خواهند داشت.

یک نکته ی بسیار مهم : در توقیف حساب افراد بدهکار نحوه ی کار حسابهای حضانتی حساب او به میزان بدهی که دارد توقیف می گردد. به عبارت دیگر اگر میزان بدهی فرد از کل حساب او کمتر باشد. تمامی حساب او توقیف نمی گردد. اما در صورتی که دارایی حساب فرد از میزان بدهی او کمتر باشد، تمامی حساب فرد توقیف خواهد شد.

توقیف حساب بانکی افراد بدهکار از دید قانون

هرگاه فردی به شما بدهکار باشد از نظر قانونی ملزم به پرداخت بدهی خود نحوه ی کار حسابهای حضانتی است. در غیر این صورت شما می توانید تقاضای خود را در مراجع دادگستری مطرح کرده و دعوای وصول مطالبات شما آغاز می گردد.

با احضار خوانده به دادگاه و با بررسی دفاعیات و دلایل او، قاضی مبادرت به صدور حکم می نماید. اگر رای دادگاه مبنی بر توقیف حساب بانکی فرد باشد. قطعا تمامی جوانب قانونی قضیه در نظر گرفته می شود.

مهم ترین قانونی که در زمینه ی توقیف حساب افراد بدهکار به چشم می خورد. ماده ی 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد.

این ماده بیان می کند:

مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

این کار به جهت توقیف این حساب ها صورت می پذیرد. همچنین تمامی ارگان ها و سازمان هایی که از اموال فرد بدهکار اطلاعاتی در دست دارند. موظف هستند لیست این اموال را به مراجع ذی صلاح قانونی تحویل دهند.

نحوه ی شناسایی حساب بانکی و اموال افراد بدهکار

نحوه ی شناسایی حساب های بانکی و اموال افرادر بدهکار در ماده ی 19 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی تعیین شده است؛ قانون روش های زیر را برای شناسایی حساب بانکی و یا اموال فرد بدهکار در نظر گرفته است.( توجه داشته باشید که اموال فرد بدهکار می تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول او باشد.)

 • با تقاضای فرد طلبکار مرجع صادر کننده ی رای دستوری جهت توقیف حساب برای بانک مرکزی ارسال می کند. بر اساس این دستور بانک مرکزی موظف است. فهرست کلیه ی حساب های فرد بدهکار (محکوم‌علیه) در بانک ها و موسسات نحوه ی کار حسابهای حضانتی مالی و اعتباری را جهت توقیف تسلیم مرجع قضایی صادر کننده ی رای نماید.
 • در قدم بعدی و با تقاضای طلبکار و دستور مرجع قضایی صادر کننده ی رای، تمامی ادارات ثبت محلی، شهرداری ها و همچنین ارگان های مرتبط بایستی نشانی کامل ملک یا املاکی که پلاک ثبتی آنها احتمالا به فرد محکوم‌علیه متعلق است را جهت توقیف به دادگاه مربوطه اعلام نمایند.

طلبکار می تواند از طریق تأمین خواسته قبل از صدور رای دادگاه تقاضای توقیف اموال فوق را به دادگاه ارائه دهد.

شرایط صدور رای توقیف حساب بانکی افراد بدهکار

برای صدور رای توقیف حساب بانکی افراد بدهکار قانون شرایطی را در نظر گرفته است.

 • یک سال تمام از صدور حکم و ابلاغ آن گذشته باشد . در این صورت دادرس پرونده دستور توقیف حساب فرد را صادر می نماید.
 • فرد محکوم علیه با رای صادر شده از سوی قاضی پرونده ملزم به پرداخت وجه نقد باشد.

رفع توقیف حساب بانکی افراد بدهکار چگونه صورت می پذیرد؟

جهت رفع توقیف حساب افراد بدهکار در وهله ی اول بایستی علت توقیف حساب بانکی مشخص گردد. پس از پرداخت بدهی و یا برداشت بدهی از حساب بانکی فرد با دو روش دستی و سیستمی می توان برای رفع توقیف حساب بانکی اقدام نمود.

با دریافت نامه ی رفع توقیف حساب از دادگاه و تایید تسویه ی بدهی از سوی مرجع صادرکننده ی حکم می توان با مراجعه به اداره ی حقوقی تقاضای رفع توقیف حساب را مطرح نمود. برای رفع توقیف حساب بانکی مدت زمانی در حدود یک ماه کاری را باید در نظر داشت.

انجام مشاوره ی حقوقی با وکیل نادری

توقیف حساب افراد بدهکار ساز و کاری است که قانون به منظور حفظ حقوق اشخاص در نظر گرفته است. به طور کلی تمامی الزام های قانونی با ضمانت های اجرایی همراه هستند. و در صورت هرگونه تخلف از قوانین این ضمانت ها قابل اجرا می باشند.

اگر حساب بانکی شما توقیف شده است و یا در صدد اخذ دستور توقیف حساب می باشید ، حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در این زمینه راهگشای خوبی برای شما خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

سوالات متداول

1- آیا حساب بانکی افراد به دلیل عدم انجام تعهدات در بازپرداخت اقساط وام قابل توقیف است؟

بله. در صورت هرگونه تخلف و یا عدم پرداخت اقساط وام های بانکی حساب بانکی فرد متقاضی وام مسدود می گردد.

2- در صورت گذشتن 5 ماه از تاریخ صدور رای، حساب بانکی قابل توقیف است؟

خیر . برای توقیف حساب بانکی باید مدت زمان یک سال از تاریخ صدور رای گذشته باشد.

3- بدون دستور مراجع قضایی می توان برای توقیف حساب فردی که چک برگشتی دارد اقدام نمود؟

نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوینکس

نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوینکس

کاربران صرافی آنلاین ارز های دیجیتال کوینکس coinEx جهت فعالیت در این صرافی می بایست حساب کاربری خود را برای انجام معاملات شارژ کنند. پیش از هر اقدامی می بایست افراد در صرافی کوینکس یک حساب کاربری ایجاد کرده و وارد آن شوند سپس جهت شروع معاملات حساب کاربری کوینکس خود را شارژ کنند. کاربران به راحتی نیز می توانند موجودی حساب کاربری خود را در کوینکس مشاهده کنند.

برای مشاوره نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوینکس

برای مشاوره نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوینکس

عناوین اصلی این مقاله

کاربران برای شارژ حساب کوینکس می توانند از صرافی های ایرانی مانند نوبیتکس ارز دیجیتالی تتر را خریداری کنند. سپس این قابلیت فراهم شده است که ارز خریداری شده را به صرافی کوینکس و به کیف پول الکترونیکی تتر انتقال دهند.

با داشتن ارز تتر کاربران امکان دسترسی به صرافی کوینکس coinEx را خواهند داشت و در برابر دادن ارز تتر می توانند دیگر ارز های دیجیتالی مد نظر خود را مورد معامله قرار نحوه ی کار حسابهای حضانتی بدهند. معمولا ارز های دیجیتالی Tether تتر را با سمبل USDT به شکل استیبل کوین یا قیمت ثابت شناخته می شود که همیشه برابر با یک دلار است. برای آشنایی بیشتر با مبحث شارژ حساب کوینکس با ما همراه باشید.

نحوه ورود به حساب کاربری شارژ کوینکس

برای شارژ حساب کوینکس نخست باید وارد این سایت شده و حساب کاربری خود را ایجاد کنید. نکته ی جالب این است که ورود به سایت صرافی کوینکس بسیار ساده بوده و تنها کافی است آدرس سایت را coinex.com را در مرورگر درج کرده بعد از آن گزینه ثبت نام Sign U را انتخاب کرده و بر روی آن ضربه بزنید.

شارژ حساب کوینکس

در گام بعدی برای ورود به اکانت کاربری کوینکس باید منتظر بمانید تا صفحه مخصوص ثبت نام پیش روی شما گشوده شود و سپس برای انجام فرایند ثبت نام آدرس ایمیل خود را درج نموده و پس از آن منتظر بمانید تا از طریق ایمیل کد تاییدیه را دریافت کنید. برای این کار باید بر روی گزینه دریافت کد کلیک کنید. بعد از این مرحله نوبت به انتخاب رمز عبور می رسد. ابتدا تیک مربوط به موافقت با شرایط را لمس کرده و پس از آن برای ثبت آن اقدام نمایید.

شارژ حساب کوینکس

در ادامه ورود به حساب کوینکس coinEx به یاد بسپارید که ایمیل و اکانت کاربر در صرافی کوینکس به یکدیگر متصل هستند. از این رو در هنگام انتخاب رمز ورود دقت زیادی به خرج دهید. یک پسورد پیچیده را انتخاب کنید و در جایی نگهداری کنید که تنها خودتان به آن دسترسی داشته باشید.

شارژ حساب کوینکس

برای اینکه بتوانید در سایت کوینکس به اکانت خود وارد شوید به قسمت راست صفحه بروید و پس از آن بر روی Sign In ضربه بزنید.

شارژ حساب کوینکس

در طی فرایند شارژ حساب کوینکس بعد از اینکه صفحه ی مورد نظر پیش روی شما گشوده شد با درج شماره تلفن یا نشانی الکترونیکی که عملیات ثبت نام را با آن انجام داده اید وارد کنید. در این گام کاربران ابتدا باید در دو مرحله نسبت به موضوع احراز هویت اقدام کنند. بعد از این فرایند با دریافت کد تایید کننده از طریق پیامک یا گوگل Authenticator استفاده کرده و بتوانید با موفقیت به اکانت کاربری وارد شوید.

حتما بخوانید: ثبت نام در کوینکس

نحوه شارژ کردن حساب در کوینکس

در هنگام شارژ حساب کوینکس اولین گام کپی کردن آدرس کیف پول تتر در کوینکس برای کاربر است. پس از آن باید اقدام به ثبت نام در یک صرافی ایرانی که مخصوص ارز های دیجیتال است کنید. بعد از انجام فرایند ثبت نام در صرافی داخلی باید عملیات خرید تتر را به انجام برسانید.

در گام نخست به صرافی کوینکس coinEx وارد شوید و در صفحه ی اصلی به بخش نوار در قسمت بالای صفحه بروید پس از آن برای دسترسی به دارایی ها باید آیکون Assets را انتخاب کرده و بر روی آن ضربه بزنید.

 نحوه شارژ کوینکس

بعد از این کار یک منو برای شما گشوده می شود که برای انجام عملیات واریز باید آیکون Deposit را انتخاب کنید.

بعد از انجام این فرایند به صفحه ای جدید انتقال پیدا کنید کاربران می توانند برای نوع سکه یا Coin Type را تغییر دهند و پس از آن کوین مد نظرشان را انتخاب کنند. برای تعیین بستر باید Protocol Type را انتخاب کرده و تصمیم بگیرند بر روی چه بستری باشد و سپس آن را انتقال بدهند. در انتها یک آدرس برای کاربران نمایش داده می شود این آدرس متعلق کیف پول الکترونیکی آن ها می باشد. فراموش نکنید این آدرس را برای خودتان کپی کرده به این دلیل که در ادامه فعالیت به آن نیاز خواهید داشت.

ورود به حساب کوینکس

پس از منتقل شدن به این صفحه در بخش coin type یا نوع سکه و پس از آن واژه ی USDT را که به عنوان سمبل تتر است را انتخاب کنید. بعد از این فرایند برای انتقال به بستر به بخش Protocol Type رفته و واژه USDT-TRC20 را برگزینید. بعد از آن در پایین کلمه Deposit to یک سطر نسبتا طولانی از اعداد و حروف لاتین را مشاهده خواهید کرد که در حقیقت این آدرس متعلق به کیف الکترونیکی کاربران است. لازم است که این آدرس را کپی نمایید.

نحوه مشاهده موجودی حساب در کوینکس

در ادامه شارژ حساب کوینکس باید بدانید که بیشتر ارز های دیجیتال به شکل روزانه از نوسانات زیادی برخوردار هستند. با کمی بالا و پایین رفتن ارزش ارز ها موقعیت در این بازار فرق خواهد کرد بنابراین کاربران علاقه مند هستند که به صورت مداوم ارزش انواع ارز های دیجیتال را مورد بررسی قرار دهند. افرادی که تریدر هستند عادت دارند که ارزهای خود را در داخل صرافی نگه داری کنند. در صورتی که نحوه ی کار حسابهای حضانتی فرصت ندارید ارز های دیجیتال خود را به کیف های الکترونیکی شخصی انتقال بدهید. این پرسش پیش خواهد آمد در کدام قسمت سایت برای کاربران این امکان وجود دارد که ارزش دلاری موجودی شان را به شکل آنلاین مشاهده کنند.

برای دسترسی به این مورد می توانید وارد منوی Assets شده و در بخش پایین منو Spot Account را انتخاب نمایید.

ورود به حساب کوینکس

بعد از این فرایند در بخش بالای نحوه ی کار حسابهای حضانتی صفحه به بخش Total Assets رفته و عبارت Total Assets Est را مشاهده کنید. این به مفهوم تخمین همه دارایی در بخش پایین آن می توانید نرخ آنلاین همه دارایی های ارز دیجیتال خود را به شکل دلار مشاهده کنید.

ورود به حساب کوینکس

در بخش Spot Asset که در همین صفحه موجود است کاربران امکان دارند همه ی ارز های دیجیتال خود را که در صرافی دارند مشاهده نمایند.

ورود به حساب کوینکس

یک سوال بسیار مهم در ارتباط با صرافی کوینکس وجود دارد که آیا امنیت این صرافی زیاد است؟ در این مورد باید اذعان داشت که کوینکس به عنوان یک پلتفرم آنلاین است که طراحی آن مناسب با معامله های مربوط به ارز های رمز پایه است که از امنیت بالایی برخوردار بوده و بستر کارآمد و پایداری را برای کاربرانی که در این زمینه فعالیت می کنند به وجود آورده است. به این ترتیب افرادی که عملیات ثبت نام در کوینکس را به درستی به پایان رسانده اند می توانند با استفاده از اکانت خود در این صرافی در هر جا برای سرمایه گذاری و معامله های ارز های رمز پایه اقدامات لازم را انجام دهند.

در ادامه بخوانید: آموزش خرید و فروش در کوینکس

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شارژ کردن حساب کاربری کوینکس در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شارژ کردن حساب کاربری کوینکس پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️برای شارژ کردن حساب کاربری کوینکس ثبت نام در یک صرافی ایرانی الزامی است؟

✔️بله، برای شارژ کردن حساب کاربری کوینکس می بایست در یک صرافی ایرانی از قبل ثبت نام کنید که در متن مقاله بیان شده است.

2- ✔️در صرافی کوینکس پس از شارژ کردن حساب کاربری کوینکس امکان مشاهده موجودی حساب وجود دارد؟

✔️بله، در صرافی کوینکس امکان مشاهده موجودی حساب وجود دارد که در متن مقاله به نحوه مشاهده آن پرداخته شده است.

3- ✔️نحوه شارژ کردن حساب کاربری در کوینکس به چه صورت است؟

✔️کاربران پس از ایجاد حساب در کوینکس می توانند برای شارژ کردن حساب خود در کوینکس اقدامم کنند که در متن مقاله آورده شده است.

نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین، از طریق ورود به حساب کاربری در این صرافی بزرگ ارز های دیجیتال و انتخاب گزینه Asset، در این پلتفرم، امکان پذیر می باشد. همچنین، برای مشاهده موجودی حساب در Kucoin، می توان از طریق انتخاب گزینه Assets Overview، در این سایت، اقدام کرد.

برای نحوه ی کار حسابهای حضانتی مشاوره نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

برای مشاوره نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

عناوین اصلی این مقاله

صرافی کوکوین، یکی از صرافی های متمرکز و معتبر جهانی است که امکانات خوبی را برای معامله در بازار ارز های دیجیتال، در اختیار کاربران خود، قرار می دهد. برای فعالیت در این صرافی، اجباری به احراز هویت نیست و همین مسئله باعث شده تا این صرافی، گزینه مناسبی برای کاربران ایرانی، محسوب شود.

برای اینکه بتوانید از طریق صرافی آنلاین کوکوین، دارایی های دیجیتالی مد نظر خودتان را خرید و فروش کنید، نیاز به شارژ کردن حساب کاربری خود، در این صرافی دارید. همچنین، توجه داشته باشید مشاهده موجودی حساب نیز در این صرافی ارز های دیجیتالی، امکان پذیر می باشد.

به همین منظور، در این مقاله، در رابطه با راهنمای ورود به حساب کاربری صرافی کوکوین، نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین و همچنین، مشاهده موجودی در Kucoin، مطالبی آورده شده است.

راهنمای ورود به حساب کاربری کوکوین

پیش از آن که به شارژ کردن حساب کاربری کوکوین، بپردازید، می بایست وارد حساب کاربری خود، شوید تا بتوانید به بخش شارژ کردن حساب Kucoin ، وارد شوید. فرض بر این است که مراحل ثبت نام در صرافی کوکوین را از قبل گذرانده اید و دارای یک حساب کاربری شخصی، در این صرافی می باشید. برای ورود به حساب کاربری کوکوین، می توانید طبق مراحل زیر پیش بروید:

شما می توانید به سادگی از طریق مرورگر های اینترنتی خود، وارد سایت Kucoin.com شوید. برای این کار، اگر در ایران هستید، از یک نرم افزار تغییر آی پی استفاده کنید. پس از ورود به سایت، از نوار بالا سمت راست، گزینه Log In را بزنید.

نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

در صفحه Log In، بر روی کلمه Email ضربه بزنید و ایمیلی که با آن ثبت نام کرده اید را وارد کرده و سپس، رمز عبور خود را وارد کنید تا بتوانید وارد صفحه اصلی حساب کاربری خود، شوید.

شارژ کردن حساب Kucoin

اگر با شماره موبایل، ثبت نام کرده اید نیز میتوانید بر روی گزینه mobile بزنید؛ بدین منظور، ابتدا، کد کشور محل اقامت خود را انتخاب کنید و سپس، شماره موبایل خود را در کادر روبروی آن، وارد نمایید. البته، این بخش برای کاربران ایرانی، فعال نیست. سپس، در کادر پایین، رمز ورود خود را وارد کنید.

مشاهده موجودی حساب کاربری کوکوین

گزینه دیگری نیز به نام with QR Code در این بخش، فعال است که با زدن بر روی آن، یک کد QR به شما نمایش داده می شود. این کد را می توانید با اپلیکیشن کوکوین که در تلفن همراه خود، دانلود کرده اید، اسکن کنید و مراحل ورود به حساب کاربری را از طریق تلفن همراه خود، انجام دهید.

شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

بعد از اینکه یکی از این گزینه ها را برای ورود انتخاب نمودید، حال، بر روی گزینه سبز رنگ Log In کلیک کنید تا به سادگی وارد صفحه اصلی حساب کاربری خود شوید و بتوانید از طریق این صفحه، به شارژ کردن حساب کاربری کوکوین خود بپردازید و یا برای مشاهده موجودی حساب کاربری کوکوین خود، اقدامات لازم را انجام دهید.

حتما بخوانید: سایت صرافی کوکوین

نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

از آنجا که کاربران ایرانی، به کارت های اعتباری بین المللی، همچون مستر کارت و یا ویزا کارت، دسترسی ندارند، نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین، برای آن ها کمی متفاوت است. این افراد، بهتر است از استیبل کوین ها یا سایر رمز ارز ها، برای شارژ حساب خود، استفاده کنند.

برای این کار، می توانید با کارت بانکی خود، از یک صرافی ارز دیجیتال داخل ایران، با پرداخت ریال، استیبل کوین مطلوب خود، همچون تتر ( به علت کارمزد بسیار پایین آن ) یا رمز ارز های دیگر، را خریداری کرده و سپس، آن را به کیف پول خود، در صرافی کوکوین، انتقال دهید. برای شارژ کردن حساب کاربری کوکوین Kucoin، می توانید طبق مراحل زیر پیش بروید.

برای این منظور، ابتدا وارد حساب کاربری کوکوین خود، شوید. از منو بالا سمت راست، گزینه Asset را انتخاب کنید و بر روی گزینه Main Account (Deposit & Withdraw)، کلیک نمایید.

نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

در صفحه بعدی، بر روی گزینه Deposit کلیک کنید.

شارژ کردن حساب Kucoin

در این قسمت، بر روی گزینه Cryptocurrency ضربه بزنید و رمز ارزی را که قصد شارژ حساب تان با آن را دارید، انتخاب کنید. برای مثال، استیبل کوین تتر ( USDT ) و یا رمز ارز ترون ( TRX ).

مشاهده موجودی حساب کاربری کوکوین

با کلیک بر روی رمز ارز مد نظر خودتان، صفحه ای مطابق شکل زیر، برای شما نمایش داده می شود.

شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

در این صفحه دقت به چند نکته ضروری است :

باکس اول : مربوط به رمز ارزی است که انتخاب کرده اید. اگر قصد تغییر آن را دارید، در این باکس، می توانید جستجوی مجددی داشته باشید.

در باکس دوم : دو گزینه برای انتخاب دارید. یکی Main Account و دیگری Trading Account، است. منظور از Main Account، حساب اصلی شما در صرافی Kucoin، است که می توانید برداشت و واریز ارز ها را مستقیما در آن، انجام دهید. Trading Account نیز مربوط به موجودی و حساب معاملاتی شما است که مستقیما می توانید برای خرید و فروش رمز ارز ها از آن، استفاده کنید. انتخاب هر کدام از این گزینه ها، به هدف و شرایط شخص شما بستگی دارد.

ردیف بعدی، مربوط به شبکه بلاک چینی است که از رمز ارز شما، پشتیبانی می کند و کارمزد واریز نیز بر اساس این شبکه، کم می شود. برای مثال، می توانید TRC20 را از میان آن ها انتخاب کنید، زیرا کارمزد کمتری دارد.

در بخش Wallet Address، آدرس کیف پول ارز دیجیتال انتخابی خود را با یک سری اعداد و حروف کوچک و بزرگ مشاهده می کنید. این آدرس، به نوعی شماره حساب کیف شما جهت واریز محسوب می شود. با کلیک بر روی گزینه کپی که در کنار این آدرس، قرار دارد، می توانید آدرس خود را در کیف پول مبدا که قصد انتقال رمزارز از آن را دارید، جای گذاری کرده و به سادگی، رمز ارز خود را انتقال داده و حساب خود را شارژ کنید. حساب شما، معمولا بعد از گذشت چند دقیقه تا نهایتا چند ساعت، شارژ خواهد شد.

نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

نکته : بسیار مهم است که از درستی آدرس کیف پول خود، اطمینان حاصل کنید، زیرا پس از ارسال، امکان هیچگونه پیگیری، برای شما وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: قیمت ارز دیجیتال

نحوه مشاهده موجودی حساب در کوکوین

حال که نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین را یاد گرفتید، می بایست با نحوه مشاهده موجودی حساب نیز آشنا شوید. البته این مرحله، از آنچه تصور می کنید هم ساده تر است. برای مشاهده موجودی حساب در کوکوین Kucoin، می توانید طبق مراحل زیر پیش بروی:

برای این کار، همانند مراحلی که برای واریز انجام شد، ابتدا، بر روی گزینه Assets و سپس، بر روی گزینه Main Account ( Deposit & Withdraw ) کلیک کنید. در این قسمت، از نوار میانی، گزینه Assets Overview را انتخاب نمایید.

شارژ کردن حساب Kucoin

در این قسمت، موجودی کل خود و تک تک حساب هایتان را می توانید به صورت دلار یا بیت کوین، مشاهده نمایید. اگر مبلغ به صورت ستاره برای شما نشان داده می شود، کافی است بر روی علامت چشم در کنار Assets Overview کلیک کنید.

مشاهده موجودی حساب کاربری کوکوین

علاوه بر آن، با کلیک بر روی هر کدام از گزینه های کناری Assets Overview، از جمله Main Account Trading Account و یا Margin Account، می توانید موجودی هر کدام از این حساب ها را به نحو مجزا نیز بررسی کنید.

شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

همچنین، امکان Transfer کردن به سایر حساب ها نیز در این صرافی، برای شما فراهم شده است.

نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین

همانطور که می بینید نه تنها نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین، بلکه سایر مراحل کار نیز در این پلتفرم، بسیار ساده صورت می گیرد. همین کار را برای سایر حساب ها، از جمله Trading Account نیز می توانید انجام دهید.

شارژ کردن حساب Kucoin

با کلیک بر روی گزینه Deposit & Withdrawal History نیز می توانید تاریخچه واریز ها و برداشت های خود را با جزئیات، بررسی کنید و ببینید چه تراکنشی را در چه زمان و تاریخی انجام داده اید و آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر و همینطور جزئیات تکمیلی دیگر را نیز در این رابطه، بررسی نمایید.

در ادامه بخوانید: دانلود برنامه کوکوین

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️نحوه ورود به حساب کاربری کوکوین به چه صورت است؟

✔️برای ورود به حساب کاربری کوکوین می توان از طریق مرورگر های اینترنتی و ورود به سایت این صرافی اقدام کرد که مراحل آن در متن مقاله آورده شده است.

2- ✔️نحوه شارژ کردن حساب کاربری کوکوین به چه صورت می باشد؟

✔️برای شارژ کردن حساب کاربری کوکوین پس از ورود به حساب کاربری آن می توان از طریق گزینه Asset برای شارژ کردن حساب اقدام کرد که مراحل آن در متن مقاله آورده شده است.

3- ✔️مشاهده موجودی حساب در صرافی کوکوین چگونه است؟

✔️برای مشاهده موجودی حساب در صرافی کوکوین پس از ورود به حساب کاربری این صرافی می توان از طریق گزینه Asset برای بررسی موجودی حساب اقدام کرد که مراحل آن در متن مقاله آورده شده است.

توقیف حساب بانکی و شرایط آن

توقیف حساب بانکی و شرایط آن

از موضوعاتی که همواره مورد رنجش بستانکاران بوده ،دسترسی به اموال مدیون به جهت وصول طلب شان است.

قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

به موجب تبصره یک ماده ۱۹قانون مذکور؛ مراجع نام برده در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

مطابق ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ،هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه ۶ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

درخواست وکیل - وکیل نوین

در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری می‌توانست، به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تایید رییس حوزه قضایی کنترل کند. این موضوع در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه‌ها در مقابل درخواست محکوم‌له مکلف به شناسایی حساب‌های بانکی اشخاص هستند.

نحوه شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی

مجازات مواد مخدر گل

علاوه بر دستور بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانک‌ها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

زمانی که متقاضی خواستار تأمین خواسته در جهت توقیف حساب بانکی شخص باشد، می تواند از طریق تأمین قرار دادن حساب بانکی، این اقدام را حتی پیش از طرح دعوای اصلی، اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد کند.

اقدام متقاضی از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم‌علیه است، در حالی که مطابق ماده قانونی که بیان شد، حتی در صورتی که متقاضی که از طریق دوایر اجرای ثبت اقدام می‌کند، اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد،می تواند نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام کند.

هریک از اشخاص یا مدیران مراجع که مکلف به شناسایی نمودن اموال مدیون هستند از وظیفه ی خود امتناع کند به مجازات انفصال از خدمت به موجب ماده ی ۲۰ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی محکوم می شود.

توقیف حساب بانکی و شرایط آنشرایط دستور توقف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به:

در آرایی که موضوع آن محکومیت سازمان طرف شکایات به پرداخت وجه در حق محکوم‌له می‌باشد و علی‌رغم احضار و اخذ تعهد مبنی براجرای حکم، محکوم‌علیه ازاجرای رأی خودداری نموده باشد، دادرس اجرای احکام می‌تواند پس ازانقضاء مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به توقیف حساب محکوم‌علیه و پرداخت از آن به میزان محکوم‌به اقدام نماید.

برای توقیف حساب بانکی با لحاظ شرایط مذکور در قانون نیازی به کسب اجازه از شعبه صادره کننده رأی نیست و دادرس اجرای احکام با توجه به شرایط زیر می‌تواند نسبت به توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از حساب سازمان مذکور به میزان محکوم‌به اقدام کند.این شرایط عبارتند از:

۱- مفاد رأی موضوع اجرا، الزام محکوم‌علیه به پرداخت وجه نقد باشد.

۲-ازتاریخ ابلاغ رأی مدت یک‌سال سپری شده و رأی اجرا نشده باشد.

رای توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه احراز این موضوع که رأی ظرف مدت مقرر یک‌سال اجرا نشده است کفایت می‌کند و اینکه عدم اجرای حکم ناشی از عذرموجه، مانند عدم وجود اعتبارکافی بوده باشد مؤثر در موضوع نیست.

برای اعمال توقیف حساب نیازی به تقاضای محکوم‌له نیست و شعبه اجرای احکام رأساً می‌تواند نسبت به توقیف حساب و برداشت از آن اقدام کند.

توقیف و برداشت ازحساب بانکی محکوم‌علیه در حدود میزان محکوم‌به مجاز است و توقیف کل حساب اداره محکوم‌علیه مبنای قانونی ندارد.

توقیف اموال شخص حقوقی:

در مواردی که شکایت علیه واحد های دولتی نبوده و محکوم علیه مأمورین واحد های مذکور در ماده ۱۰ قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی باشد توقیف و ضبط اموال شخص محکوم علیه با در خواست ذی نفع طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب است.

توقیف حساب شخصی مستلزم تقاضای ذی نفع است. بر خلاف مواردی که دستگاه اجرایی محکومیت یافته است نیازمند تقاضای ذی نفع است.

توقیف و برداشت ازحساب بانکی محکوم علیه در حدود میزان محکوم به مجاز است و توقیف کل حساب اداره محکوم علیه مبنای قانونی ندارد.

در ادامه بخوانید : جرایم مالی

گرد آورنده : حقوق خوانِ وکیلم باش ، خانم محدثه سالارونداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.